- Meny -   

Hovedside
Årsberetning
Referat generalforsamling
Presentasjon av Knut Brautaset        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

Besøk nr:  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 5. april 2013


Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 48 medlemmer velkommen til Selskapets 91. generalforsamling som ble holdt i auditoriet på Grimstad ungdomsskole.


Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2012 til samtlige medlemmer og på Selskapets hjemmeside.
Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar


Protokollunderskrivere: Kurt Sandman og Randi Brautaset

Enstemmig bifalt
 

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.
Kristian Folkman stilte spørsmål om forandring i leiekontrakten med Marivold Camping As ville bli lagt frem på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Formannen opplyste at det bare er aktuelt dersom styret går inn for helårsdrift, noe styret til nå har avvist.
Morten S. Jacobsen påpekte at antall medlemmer skal være pr 31.12.2012, ikke 2013, som det sto i den utdelte og oppleste beretningen. Formannen retter det i utgaven som blir satt inn i protokollen.
Ellers ble årsberetningen godtatt med akklamasjon.
 

Skjærgårdkomiteens årsberetning ble gjennomgått av leder for komiteen, Stein Reinholt Jensen.
Ingebjørg Stanton tilføyde at Kystlaget har gjennomført dugnad med lyngbrenning og rydding på Ytre Leiholmen og Østre Bratthaue. Dette tas inn i årsberetningen .
 

Begge årsberetninger vedlegges protokollen.
 

Regnskap for 2012 ble gjennomgått av Per Jarle Nørholmen, og det ble godkjent sammen med budsjett for 2013.
Regnskap og budsjett vedlegges protokollen.


Styret foreslo at kontingent for 2014 heves til kr 200,- for enkeltmedlem og og forblir uendret kr 100,- for husstandsmedlem. Vedtatt uten kommentar.


Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen. Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt: Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.
Styremedlemmer: Torgrim Næverdal ble gjenvalgt for 2 år og Per Jarle Nørholmen for ett år, etter eget ønske. Bodil Austenaa Johansen og Anne Gurine
Hegnar var ikke på valg
Varamedlemmer: Aileen Askildsen Fosseli og Bente Eielsen ble gjenvalgt for ett år. Jens Otto Dolva ønsket ikke gjenvalg og til nytt varamedlem ble Tove Salvesen valgt for ett år.
Hele Skjærgårdskomiteen ble gjenvalgt, alle for ett år.
Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.
Styret foreslo gjenvalg av Carsten S Jacobsen, Gro Austenå Berg og Reidun Olimstad Mørner til valgkomiteen. Enstemmig bifalt.


Alle valg ble foretatt med akklamasjon.
 

Olav Haugsevje foresto utdelingen av BYGNINGSVERNPRISEN FOR 2013 til Grethe og Jan Ellingsen for restaurering av «Garen» i Westermoenveien 5 på Skiftenes.

Møtet avsluttet med kulturelt innslag ved Knut Brautaset. Han hadde funnet frem til dels ukjente tegninger og malerier av Henrik Ibsen og viste disse i et flott lysbildekåseri.

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Jervhuset, hvor det ble servert nydelig fiskegryte med tilbehør. Til kaffen serverte som vanlig Bjørn Bergshaven stor, deilig bløtkake, han bidro for øvrig også med brød til hovedretten.

Aileen Fosseli, Bodil A. Johansen og Margrethe Jensen sto for tilberedning og servering og fikk hjelp til gjennomføringen av Carsten Sten Jacobsen og Lars Olaf Fosseli.

Referent: Trine Folkman.