- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Referat generalforsamling
Årsberetning        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

Besøk nr:  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 13. april 2012


Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 45 medlemmer velkommen til Selskapets 90. generalforsamling som ble holdt i Norsk hagebruksmuseums lokaler på Berge gård. 

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.

Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2011 til samtlige medlemmer og på Selskapets hjemmeside.

Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar

 Protokollunderskrivere: Ingebjørg Stanton og Knut Brautaset -

Enstemmig bifalt

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.

Marit Aslaksen ga uttrykk for at det er blitt felt unødvendig mange bjerketrær på campingplassen på Marivold. Per Jarle Nørholmen forklarte at årsaken var nødvendigheten av å legge kabler i området og det ville ødelegge trærnes røtter Ellers ble årsberetningen godkjent uten ytterligere kommentar.
 

Skjærgårdkomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komitéen, Stein Reinholt Jensen. Wenche Gundersen fremmet ønske om at det ble laget en badetrapp på handicapbrygga ved Gulodde, lederen lovet å arbeide med det og beretningen ble godkjent uten flere kommentarer.

Begge årsberetninger vedlegges protokollen.

Per Jarle Nørholmen gjennomgikk regnskapet for 2011, og det ble godkjent sammen med budsjett for 2012.
Regnskap og budsjett vedlegges protokollen.

Styret foreslo samme kontingent for 2013 som for 2012, kr. 150,- for enkeltmedlem og kr 100, for husstandsmedlem. Vedtatt uten kommentar.

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen.

Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:

Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.

Styremedlemmer: Kjeld Malde ønsket ikke gjenvalg og til nytt styremedlem ble Bodil Austenaa Johansen valgt for to år.

Varamedlemmer: Aileen Askildsen Fosseli ble gjenvalgt for ett år. Reidun Moum ønsket ikke gjenvalg og til nye varamedlemmer ble Jens Otto Dolva og Bente Eielsen valgt for ett år.

HeleSkjærgårdskomitéen ble gjenvalgt, alle for ett år

Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Carsten S Jacobsen, Gro Austenå Berg og Reidun Olimstad Mørner til valgkomitéen. Enstemmig bifalt.

Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

Formannen takket uttredende styremedlem Kjeld Malde og varamedlem Reidun Moum, begge in absentia, for innsatsen for Byselskapet gjennom flere år.

Til slutt foresto Paal Malde utdelingen av bygningsvernprisen for 2012 til Kjetil Jørgensen og Tonje Røyset Jørgensen for trafokiosken i Kirkegaten 11.  

Referent: Trine Folkman

Protokollen godkjent 26. april 2012

____________________                                     ______________________        

      Ingebjørg Stanton                                                        Knut Brautaset

 

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Lions’ lokaler i hovedhuset på Berge Gård. I den forbindelse er det grunn til å berømme Bodil A. Johansen for gjennomføringen.

Takk også til Bjørn Bergshaven for nydelig bløtkake.

.