- Meny -   

Hovedside
Referat generalforsamling
Årsberetning
Valgkomiteens innstilling        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

 

 

Besøk nr:  

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 8. april 2011


Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 40 medlemmer velkommen til Selskapets 89. generalforsamling som ble holdt i Norsk hagebruksmuseums lokaler på Berge gård.

 Forsamlingen minnet Ola Veigaard som gikk bort høsten 2010, med et øyeblikks stillhet.

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende. Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2010 til samtlige medlemmer og på Selskapets hjemmeside.

Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar

Protokollunderskrivere: Anita Nicolaysen og Carsten S Due. Enstemmig bifalt

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen. Årsberetningen ble godkjent uten noen kommentar.
 

Skjærgårdkomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komiteen, Stein Reinholt Jensen og godkjent uten kommentar.

Begge årsberetninger vedlegges protokollen.

I Per Jarle Nørholmens fravær gjennomgikk formannen regnskapet for 2010 og informerte om at revisor, regnskapsfører og formannen har underskrevet regnskapet. Til regnskapet hadde Per Jarle Nørholmen utarbeidet et notat som ble referert
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2010 og budsjett for 2011.
 

Regnskap og budsjett vedlegges protokollen.

Styret foreslo samme kontingent for 2011 som for 2010, kr. 150,- for enkeltmedlem og kr 100, for husstandsmedlem.

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen.

Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:

Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.

Styremedlemmer: Per Jarle Nørholmen ble gjenvalgt og nytt styremedlem, Torgrim Næverdal, valgt for to år.

Varamedlemmene Bodil Austenaa Johansen, og Reidun Moum ble gjenvalgt og nytt varamedlem, Aileen Askildsen Fossli valgt for ett år.

Til nytt medlem i Skjærgårdskomitéen ble Jan Ivar Olsen valgt, de øvrige medlemmene ble gjenvalgt, alle for ett år

Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.

Styret foreslo gjenvalg av Carsten S Jacobsen og Reidun Olimstad til valgkomitéen. Carsten S Due hadde frasagt seg gjenvalg og i hans sted ble foreslått Gro Austenå Berg

Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

Peder Grøsle og Ingebjørg Tobiassen Stanton ønsket ikke gjenvalg i henholdsvis styret og Skjærgårdskomitéen. De har begge gjort en formidabel innsats i sine verv, Peder med boklager, hjemmeside og huset i Kikegaten 10 og Ingebjørg som flerårig leder for Skærgårdskomitéen. Formannen takket begge ved å overrekke en bok til hver.

Carsten S. Due ble også takket for mangeårig deltagelse i valgkomitéen.

Referent: Reidun Moum

Protokollen godkjent 26. april 2011

____________________                                     ______________________        

      Anita Nicolaysen                                                         Carsten S. Due

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Lions’ lokaler i hovedhuset på Berge Gård. I den forbindelse er det grunn til å berømme Bodil A. Johansen for gjennomføringen.

Takk også til Bjørn Bergshaven for nydelig bløtkake.