- Meny -   

Hovedside
Referat generalforsamling
Årsberetning
Årsber. skjærgårdskom.
Valget

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Referat, generalforsamlingen 16. april 2010


Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 43 medlemmer velkommen til Selskapets 88. generalforsamling som ble holdt i Norsk hagebruksmuseums lokaler på Berge gård.
Generalforsamlingen var innkalt i henhold til Selskapets lover med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.
Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2009 til samtlige medlemmer samt på Selskapets hjemmeside.
Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar

Protokollunderskrivere: Anne Grete Ruhaven og Jan Assev
Enstemmig bifalt

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.
Årsberetningen ble godkjent uten noen kommentar.

Skjærgårdkomiteens årsberetning ble gjennomgått av leder for komiteen, Stein Reinholt Jensen, og godkjent uten kommentar.

Regnskapet for 2009 ble gjennomgått av Per Jarle Nørholmen.
Formannen informerte om at revisor, regnskapsfører og formannen har underskrevet regnskapet.
Generalforsamlingen godtok regnskapet for 2009 og budsjett for 2010.
Formannen etterlyste et egnet sted til å lagre bøkene som er gitt ut av selskapet, samt den nye boken: Grimstad på 1900 tallet, bind 2, som kommer ut i løpet av våren.

Kontingent for 2011: Styret foreslo samme kontingent for 2011 som for 2010, kr. 150,- for enkeltmedlem og kr 100, for husstandsmedlem.
Trine Folkman foreslo å øke medlemskontingenten med kr. 50.- i og med at Selskapet har mistet 10 medlemmer i 2009.
Forslaget ble diskutert, men ble trukket av forslagsstilleren som sluttet seg til styrets forslag som ble enstemmig vedtatt. Generalforsamlingen oppfordret deretter styret til å arbeide mer aktivt for å få flere nye medlemmer for å dekke inntektstapet.

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen.
Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:
Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.
Styremedlemmene Anne Gurine Hegnar og Kjeld Malde ble gjenvalgt for to år.
Varamedlemmene Bodil Austenaa Johansen, Torgrim Næverdal og Reidun Moum ble gjenvalgt for ett år.
Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.
Styret foreslo gjenvalg på valgkomite med Carsten S Jacobsen, Carsten S Due og Reidun Olimstad. Vedtatt med akklamasjon.

Bygningsvernprisen for 2010 ble utdelt av Trond Audun Berg til Anita Nicolaisen og Jens Otto Dolva, som eiere av Nøkternhedens sal i Løkkestedet 7.
Bygningsvernprisen er opprettet i samarbeid mellom Grimstad Adressetidende og Selskapet for Grimstad Bys Vel. Komiteen består av Trond Audun Berg, Grimstad Adressetidende, Kathrin Pabst, Stiftelsen Grimstad bys museer og Paal Malde, oppnevnt av Selskapet for Grimstad Bys Vel.

 

Referent: Trine Folkman

Protokollen godkjent 04. mai 2010

 

Anne Grete Ruhaven                                                        Jan Assev
         (sign)                                                                         (sign)

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Lions’ lokaler i hovedhuset på Berge Gård. I den forbindelse er det grunn til å berømme Bodil A. Johansen og Margrethe Jensen for gjennomføringen.
Takk også til Bjørn Bergshaven for nydelig bløtkake.