- Meny -   

Hovedside
Bokutgivelser
Medlemsskriftene
- Innhold nr.29 - 57


        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Innhold nr.29 - 55


Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 29 - 1975
Jubileumsnummer


Forord   ....................................................................................................................................................

Ordføreren hilser Byselskapet   .........................................................................................................

Byselskapets styre i jubileumsåret 1972   ......................................................................................

50 års-jubilanten   ................................................................................................................................
    av Gunnar Edv. Gundersen

Slik det begynte. Opprop i Adressetidende 1920   .........................................................................

Et riss av Selskapet for Grimstad Bys Vel gjennom 50 år   ..........................................................
    av Bjarne Berg

Hedret av Byselskapet ..........................................................................................................................

Journalist Birger Morholt til minne .....................................................................................................

Skjærgården vår   ..................................................................................................................................
    av Geg.

Sommerminner   ...................................................................................................................................
    av Gustav

Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum   ..............................................................................................
    av Lisen Bergshaven

Reimanngården - en ny kulturinstitusjon i Grimstad  ....................................................................

Den siste seilskute på Grimstad havn 1935   .................................................................................
    av Birger Morholt

Krohus, herberger og gjestgiverier i gamle Grimstad   .................................................................
    av Birger Morholt

Hørebilder fra Grimstad   .....................................................................................................................
    av B. B.

Grimstad under okkupasjonen   ........................................................................................................
    av G. E. Gundersen

Byselskapets medlemsskrifter   ........................................................................................................
    Innhold 1920-1968

 

Side


  5

  7

  8

  9
 

13

17
 

23

25

26


40


43
 

49

50


52


57


62


99

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 30 - 1975
Utvandrernummer

Forord   ....................................................................................................................................................

Mennesker i oppbrudd   .......................................................................................................................
    av Bjarne Berg

Litt om jordbruksbakgrunnen   ...........................................................................................................
    av Per Assev

Emigranter fra Grimstad 1844 - 1850   .............................................................................................
    av Sigrun og Olav Uldal
  Innledning   ...........................................................................................................................................
  Passasjerlister   ..................................................................................................................................
  Fra Kristen Stallelands opptegnelser   ...........................................................................................
  Brev fra Osul Nilsson Enge (Igland)   ..............................................................................................
  Besøk hjemme   ..................................................................................................................................
  Brev fra Peder Kalvehaven   ..............................................................................................................
  Nok en brevskriver   ............................................................................................................................
  En merkelig nordmann i Amerika   ..................................................................................................
  Nils Guttormsen (Igland)   .................................................................................................................
  Om andre emigranter fra 1846   ......................................................................................................
  Ikke alt var fryd og glede   ..................................................................................................................
  En annen emigrantflokk   ..................................................................................................................

Emigrant-kvinner   .................................................................................................................................
    av Lisen Bergshaven

Jeger og gullgraver   .............................................................................................................................
    av Odd Tobiassen

Litt om emigrantfarten til Amerika   ....................................................................................................
    av H. Drevdal og Just Storvold

Glimt fra Amerika i 1930-årene   ........................................................................................................
    av Ø.V.G.

Fra Grimstad til Florida 1830-årene, Knud Sørensen Bie (1812 - 1884)   .................................
    av Johan A. Wikande
r

 

 

Side


  5

  7


10


15

15
17
18
19
29
30
32
33
37
40
41
43

45


57


59


65


71

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 31 - 1978

Forord   ..............................................................................................................
    av Gunnar Edv. Gundersen

Håø - historie og minner  
    av Leif Munch Jensen
  Innledning   .......................................................................................................
  Noen blikk bakover   ..........................................................................................
  Losene   ...........................................................................................................
  Laksefiske. Jordbruket. Forenings- og møtevirksomhet. Skolen. Båtfantene   ..........
  Første verdenskrig   ...........................................................................................
  Stormvær. Skipsforlis   ......................................................................................
  Hus og stedsnavn   ...........................................................................................
  Holmer og skjær rundt Håø   ..............................................................................
  Innbyggere på Håø 1915 - 1925   ........................................................................
  Kart   ...............................................................................................................

Kjellviga   ...........................................................................................................
    av Øyvind Vigeland Gundersen

«JUBELUKER» for Henrik Ibsen   .........................................................................

 

 

Side

  5
  7
  8
  9
  9
18
18
20
21
25
28

29


32

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 32 - 1982

Til medlemmene   ................................................................................................................................
    av Carsten S. Due

Byselskapet runder 60 ÅR   ................................................................................................................
    av Gunnar Edv. Gundersen

Om min mormor «Lava på banken» -
og Lauritz Hanssens murmalerier på gamle bytingsalen   .........................................................
    av Ove Fedde

Litt om forholdene i Grimstad 1920 - 1930
og litt om menneskene bak Selskapet for Grimstad Bys Vel   ....................................................
    av Øyvind Vigeland Gundersen

«Å gå med stjerna»   ............................................................................................................................
    av Alv Hvidebergskaar

Grimstad-borgerne forsvarer byen i 1676   .....................................................................................
    av Johan A. Wilcander
  Varder, veter, veder, vider og vidder   ..............................................................................................
  Vede-vakten i Grimstad 1676   ........................................................................................................
  Hvor ble veden satt opp - på Vardeheia eller på Vardåsen (Fløyheia)   ..................................
  Hovedtrekkene i vedesystemet på 16- og 1700-tallet   ..............................................................
  Hva stedsnavnene forteller   ............................................................................................................
  Vi må ta geologien til hjelp   .............................................................................................................
  Hvor gammelt er vede-stedet på Vardåsen (Fløyheia) ?   .........................................................
  Hva vaktlisten forteller om forholdene i Grimstad for 300 år siden   ........................................
  Var det en kaupang i Grimstad-området i vikingetiden? ............................................................
  Det videre arbeide med Grimstads lokalhistorie   .......................................................................
  Noter og kildehenvisninger   ............................................................................................................

Is-stormen   ..........................................................................................................................................
    av Åsmund Bie Eriksen

 

 

Side

  5


  7
 


12
 


19
 

27
 

31

33
35
44
44
45
50
52
55
58
60
61

65

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 33 - 1987

Forord   ..............................................................................................................................
    av Else Dalen

Rønnesferja    .....................................................................................................................
    av Ove Fedde

Grimstadbanen   ..................................................................................................................
    av Odd Johnsen

Garveriet    .........................................................................................................................
    av Finn Andersen

Fjære Trevarefabrikk   ........................................................................................................
    av Odd Lunden

Dramsviga    .......................................................................................................................
    av Åsmund Bie Eriksen

Jørgensen & Vik   ...............................................................................................................
    av Knut Bjørn Jørgensen

Skredderen   .......................................................................................................................
    av Ove Fedde

Blikkensagerbua   ...............................................................................................................
    av Ove Fedde

 

 

Side

  5


  6


11


16


22


24


27


30


35

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 34 - 1988

Forord   ..............................................................................................................................
    av Else Dalen

Begravelser i Fjære kirke   ..................................................................................................
    av Johan Anton Wikander
  Prinsesse-steinen   .............................................................................................................
  To andre middelalder-graver   ...........................................................................................
  Innskrifter i kirken   ...........................................................................................................
  Innskrifter på talerstolen   ..................................................................................................
  Kirkens gravkjellere   ........................................................................................................
  Gravkjelleren under koret   ................................................................................................
  Gravkjelleren under skipet   ...............................................................................................
  Noter og kildehenvisninger   ..............................................................................................

Rim reggler og leker fra barndommens Grimstad   ................................................................
    av Ove Fedde

 

 

Side

  6


  7

  9
14
16
19
22
24
31
49

54

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 35 - 1989

Forord   ..............................................................................................................................
    av Else Dalen

Småbutikkene som ble borte, B. L. Børresen   .....................................................................
    av Åsmund Bie Eriksen

Småbutikkene som ble borte II, A. Pless Holst   ..................................................................
    av Åsmund Bie Eriksen

Festningen Marivold   ..........................................................................................................
    av Fred H. Meyer
  Skisse over Marivold-anlegget i 1944   ..............................................................................

Litt om sang- og musikklivet i Grimstad på 1900-tallet   .......................................................
    av S. Sydnes og Ø. Vigeland Gundersen

 

 

Side

  5


  6


10


14

26

22

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 36 - 1991

Forord   ..............................................................................................................................
    av Else Dalen

Tale til Grimstad   ................................................................................................................
    av Kjeld Malde 

Jubileumsgaven   .................................................................................................................
    av Reidar Marmøy

Grimstad i malerkunsten   ....................................................................................................
    av Bjarne Berg

«Guttene kommer»   ............................................................................................................
    av Reidar Marmøy

Grimstad skolekorps   .........................................................................................................
    av Kåre Jacobsen

Gunnar E. Gundersen - en mann for sin by   .........................................................................
    av Reidar Marmøy

 

 

Side

  5


  6


10


12


17


32


34

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 37 - 1992

Medlemsskrift nr. 37   .........................................................................................................
    av Reidar Marmøy

Byselskapets 70. generalforsamling.......................................................................................
    av Else Dalen

Ibsenforskerne og Byen i Skjærgården   ..............................................................................
    av Reidar Marmøy

Vannutskiftning i Grimstad fjordbasseng   .............................................................................
    av Svein Erling Hansen

Travel sommer for skjærgårdskomiteen   .............................................................................
    av Reidar Marmøy

En gammel sjømanns- og skipperfamilie fra Hesnes   ............................................................
    av Helge Terland

Albert Andersen (1849 - 1932)   ........................................................................................
    Erindringer

 

 

Side

  5


  8


10


13


24


27


35

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 38 - 1993

Lokalitetsnavn og dialektuttrykk   ........................................................................................
    av Reidar Marmøy

Avduking av minnestøtte på Dyviks plass
    Gunnar Edv. Gundersens tale   ........................................................................................
    Kaare Dyviks tale   .........................................................................................................

Ibsen-året 1993 ..................................................................................................................
    av Reidar Marmøy

Catilina i Fjæreheia   ...........................................................................................................
    av Bjarne Berg

Slangemotiv fra Ungarn, havnefogd Bies vedskjul og hellensk estetikk   ................................
   av Reidar Marmøy

En sogning som ble Grimstad-mann   ...................................................................................
    av Mons Klingenberg Fuhr

 

 

Side

  7  9
12

17


21


24


29

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 39 - 1994

Medlemsskrift nr. 39   .........................................................................................................
   av Reidar Marmøy

Et ibsensk drama utenfor Hesnes   .......................................................................................
    av Kenneth Ødegaard

Grimstad bibliotek 100 år   ..................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Inntrykk fra det gamle bibliotek   .........................................................................................
    av Bjarne Berg

 

 

Side

  7


10


30


45

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 40 - 1995

Medlemsskrift nr. 40   .........................................................................................................
    av Reidar Marmøy

Hvor seilte Grimstad-skutene   ............................................................................................
    av Helge Terland

Miljøvernpris til Grimstad Byselskap   ..................................................................................
    av Reidar Marmøy

Søknad om rettigheter som ladested. To savnede dokumenter   ............................................
    av Reidar Marmøy

Ord og uttrykk fra Grimstad-dialekten   ...............................................................................
    av Reidar Marmøy

 

 

Side

  7


  9


41


44


68

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 41 - 1997

Forord   ..............................................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Prolog ved Selskapet for Grimstad Bys Vels 75 års-jubileum   .............................................
    av Kjeld Malde

Festtale ved Selskapet for Grimstad Bys Vels 75 års-jubileum   ...........................................
    av Reidar Marmøy

Om å vokse opp i Grimstad etter krigen   ............................................................................
    av Per Stifoss-Hanssen

Gamle Grimstad-profiler (I og II)   .......................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  7


  8


11


16


30

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 42 - 1998

Forord   .............................................................................................................................

Bysten av G. E. Gundersen er avduket   ..............................................................................

Sjømerkene våre - veivisere og kulturminner   ......................................................................
    av Hans Roald Hanssen

Grimstads første kulturhus   .................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Jervrevyene - med skråblikk på små og store hendelser i Grimstad   .....................................
    av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (III)   ............................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  5

  6

  8


50


54


61

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 43 - 1999

Forord   ..............................................................................................................................

Mølleren på Groos   ............................................................................................................
    av Kjell Knudsen

Dr. Christensens Rønnes-fest for Ibserimuseet, 23.07.1911   ...............................................
    av Bjørn Aslaksen

Kåre Jacobsen - viktig brikke i Jervrevyene   .......................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Sneland. (Skrevet til Jervrevyene i 1954)   ...........................................................................
    av Kåre Jacobsen

Grimstad barneskole - snart ved veis ende   .........................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (IV og V)   ....................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  5

  6


33


42


44


46


52

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 44 - 2000

Forord   ..............................................................................................................................

Else Dalen går fra borde   ....................................................................................................
    av Ketil Aslaksen

Grimstad i Gabriel Scotts forfatterskap   ..............................................................................
    av Knut Øvensen

Vår nære fortid   .................................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Grimstad Folkeskole i 50-årene   ........................................................................................
    av Per Stifoss-Hanssen

Gamle Grimstad-profiler (VI)   ............................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  5

  6


  8


25


34


41

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 45 - 2001

Forord   ..............................................................................................................................

Rolf Jacobsen til minne   ......................................................................................................

Alf Myhre, en musikalsk inspirator   .....................................................................................
    av Knut Øvensen

40 år siden Grimstadbanen ble nedlagt   ...............................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Hamskifte i Torskeviga   ......................................................................................................
    av Øivin Øvensen og Roald Hanssen

Gamle Grimstad-profiler (VII)   ...........................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  6

  7

  9


25


33


63

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 46 - 2002

Forord   ..............................................................................................................................

Øyvind Vigeland Gundersen til minne   .................................................................................

A/S Fevik Jernskibsbyggeri, utvikling, drift og avvikling   ......................................................
    av Finn Fredvig Erichsen

Med vann og vind   .............................................................................................................
    av Tordis Pedersen Jarle

Litt om Christian Paulsen - "Guldmanden"   ..........................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (VIII)   ..........................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  5

  6

  8


57


83


88

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 47 - 2003

Forord   ..............................................................................................................................

Else Dalen til minne   ...........................................................................................................
    av Reidar Marmøy

Vandring på Vesøya- og Oddenområdet   ...........................................................................
    av Knut Øvensen

Trær i Grimstad   ................................................................................................................
    av Egil Hansen

Grimstad for 50 år siden   ....................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Forslag til lovendringer for Byselskapet   ..............................................................................

 

 

Side

  5

  6


  8


32


65


69

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 48 - 2004

Forord   ..............................................................................................................................

Reidar Marmøy + Byselskapet = Bøker   ............................................................................

Heder til Johan Anton Wikander   .......................................................................................

Kampen for Grimstads kjøpstadsrettigheter   .......................................................................
    av Anna Svenningsen

Mot vest, mot vest!   ...........................................................................................................
    av Erik Aalvik Evensen

Enkemadame Johnsen   .......................................................................................................
    av Per Assev

 

 

Side

  5

  6

  8

11
 


39
 


52
 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 49 - 2005

Forord   ..............................................................................................................................

Kunstneren Birger Morholt   ................................................................................................
    av Knut Øvensen

En søndag i 1905   ..............................................................................................................
    av Kjell Knudsen

Bystyret i "lille Grimstads" siste tiår   ....................................................................................
    av Gunnar Edv. Gundersen

 


 

Side

  5

  6


36


42
 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 50 - 2006

Forord   ....................................................................................................................................................

Reidar Marmøy er 80 år   .....................................................................................................................
    av Ketil Aslaksen

Terje Vigen-bautaen ved Fjære kirke er 100 år   .............................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (Ingeman Stad)   ......................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Bystyrekamp Arendal - Grimstad i 1939   ........................................................................................
    av Gunnar Edv. Gundersen

 

 

Side

  5

  6


  9


13


19

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 51 - 2007

Forord   ....................................................................................................................................................

Ketil Aslaksen 70 år   ............................................................................................................................
    av Kjeld Malde

Gunnar Edv. Gundersen 80 år   ..........................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Til Gunnar Edvard, 15. mars 2007   ...................................................................................................
    av Kjeld Malde

Fra Maløya til Frivoll   .............................................................................................................................
    av Knut Øvensen

Storgata 46   ...........................................................................................................................................
    av Per Assev

Grimstadbanen. Et 100 års minne   ..................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  5

  6


  9


10


12


30


52

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 52 - 2008

Forord   ....................................................................................................................................................

Peder Norden Sølling   .........................................................................................................................
    av Kjeld Malde

G. E. Gundersens dagboknotater fra 1945   ....................................................................................
    av Gunnar Edv. Gundersen og Odd Fr. Johnsen

Gamle Grimstad-profiler (Johan Gottlieb Christian Heinecke)   ..................................................
    av Kjeld Malde

 

 

Side

  5

  6


10


18


 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 53 - 2009

Forord   ....................................................................................................................................................

Hans Hanssen.  Trelasthandler, treskjærer, kordirigent   ............................................................
    av Knut Øvensen

En husflidsskole til besvær   ...............................................................................................................
    av Kjell Knudsen

Groos på 1950-60 tallet   .....................................................................................................................
    av Helge Grobæk

"Det dramatiske Selskab"   ..................................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  5

  6


20


48


62
 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 54 - 2010

Forord   ....................................................................................................................................................

OLA VEIGAARD (1937-2010)   ............................................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Bind 2 av "Grimstad på 1900-tallet" er vel i havn   ..........................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Da Bjørnstjerne Bjørnson besøkte Grimstad   ................................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

Lisen (Ugland Bergshaven)   ..............................................................................................................
    av Knut Øvensen

Marius Nygaard Smith-Petersen:  En av de store pionerene innen ortopedisk kirurgi   .........
    av Hans O. Myhre, Johan A. Wikander, Pål Benum

 

 

Side

  5

  6


  9


12


19


26
 

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 55 - 2011

Forord   ....................................................................................................................................................

Reidar Marmøy 85 år   ..........................................................................................................................
    av Ketil Aslaksen

Grimstad og fregattene "Venus" og "Najaden"   ..............................................................................
    av Knut Brautaset

Terje Vigen -en forførelse på høyt nivå?   .........................................................................................
    av Reidar Marmøy

Ole Christian Hansen, en oppfinnsom kar fra Eide.......................................................................
    av Odd Fr. Johnsen

 

 

Side

  3

  4


  6


33


42

 

Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 56 - 2012

1. Forord…………...........................………...........................……….......................................

2. Grimstad kommunes kulturpris til Ketil Aslaksen ................………...............................

Av Odd Fr. Johnsen

3. Sam O. – en fullskjegger fra Grimstad......................................……….............................

Av Alf Kjetil Igland

4. Fotball i ”gamle” Grimstad ........................................................……….............................

Av Birger Simonsen

5. ”Papegøier ombord forbydes” ..................................................……….............................

Av Helge Grobæk

6. En tømmermann og redskapene hans ...........................................................................

Av Knut Øvensen


7. Et sted for ankomst og avreise ........................................................................................

Av Odd Fr. Johnsen


8. Generalforsamling 2013 ...................................................................................................

 

Side

  3

  4


 

7


17


 

26


33

 

 

41

 

47

 
Innholdsfortegnelse Medlemsskrift  nr. 57 - 2013

1. Forord ...................................................................................................................................  

2. Hvem var Jappa? ....................................................................... .........................................

Av Johan Anton Wikander

3. «Kvitsjøfarta» .......................................................................................................................

Av Helge Grobæk

4. Georg Brandes og Grimstad ...........................................................................................

Av Knut Brautaset

5. Generalforsamling 2014 ...................................................................................................

6. Annonser............................................................................................................................

Side

  3

  4


 

38


43


 

47

48