- Meny -   

Hovedside
Referat generalforsamling
Årsberetning
Årsber. skjærgårdskom.
Valget

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

ÅRSBERETNING
for
SKJÆRGÅRDSKOMITEEN
for perioden 17.04.2009 – 16.04.2010

Komitéen har i denne perioden bestått av: Ingebjørg T. Stanton, Morten Jacobsen, Alf Jensen, Bjørn Bergshaven, Erling Vik, Kjell Lehland, Finn Helge Andersen, Knut Skår Knutsen og med Stein Reinholt Jensen som leder.
Lederen har som vanlig deltatt i Byselskapets styremøter.
Det har vært avholdt noen dugnader og det nå årlige fellesmøtet med styret hvor komiteens aktivitetsplaner for året blir presentert og diskutert.

Av dugnadsarbeid som er blitt utført kan nevnes:
 -  Vedlikehold og reparasjon av brygger
 -  Rydding og vedhogst til Postmannslaget
 -  Vårklargjøring av Postmannslaget
 -  Deltagelse sammen med Kystlaget i fornyelse av brygge på Store Hampholmen
 -  Produksjon av to oppslagstavler

Brygger.
Flytebrygga på Ytre Maløya er blitt reparert og moringer forsterket. Isvinteren har dessverre løftet opp pelebrygga. Den må repareres før sommersesongen starter. Flytebrygga har forøvrig overlevd isvinteren uten nevneverdige skader, det er kun noen dekksplanker som må skiftes.
Estetiske reparasjoner er blitt utført på bryggene på Lille Hampholmen og Skytegluggsholmen. Tilsvarende reparasjoner er planlagt utført på Store Hampholmen og Ytre Maløya.
Den ytre brygga på Store Hampholmen er fornyet i samarbeid med Kystlaget.. Et komitémedlem har deltatt på dugnad. Bærebjelkene til brygga er velvillig blitt donert av Nymo.
Oppmerking bryggene og fornyelse av informasjonsplakater vil bli utført etter behov.

Toaletter.

Kystlaget har i løpet av vinteren produsert to toaletter til fornyelse på Store Hampholmen og Skytegluggsholmen. De gamle tankene vil bli brukt, det er kun selve byggene som vil bli fornyet.
Uskiftingen er påbegynt og begge toaletter vil bli ferdigstilt før sommersesongen starter.

River og griller.
Opprustede griller blir systematisk fjernet uten at dette tiltaket er spesielt prioritert. Grillene blir etter hvert velvillig fjernet av Skjærgårdstjenesten og deponert som miljøavfall.
River er ren forbruksvare og det ser ut til at de må fornyes hvert år. En egen ”Rivekomite” er blitt utnevnt og vil ta seg av dette.

Ryddeaksjoner foretatt av lag og foreninger.
Grimstad Rotary har som tidligere år ryddet fra Taget til Jan Jensens brygge på Indre Maløya.
Grøm Rotary har ryddet på Teistholmen.
På Groos er det Grimstad Seilforening som er ansvarlig for å holde området ryddig.
På Vardeheia er det Vardeheia Vel som rydder området.
Binabben fremstår som et fint friluftsområde og er et område som blir mye brukt av folk. Blant annet er enkelte barnehager hyppige brukere av stedet.
Som tidligere år så har vi også i år brukt både sauer og geiter til nedbeiting på flere av de større og mindre holmene. Det er Bygartneren som organiserer dette arbeidet og sørger for at dyrene får regelmessig tilsyn samtidig som det blir tatt hensyn til den unike floraen på holmene.
Som vanlig må vi takke alle dere som på en eller annen måte er med på å bidra til at friluftsområdene våre fremstår ryddige og fine. Ikke minst takker vi Bygartneren og hans folk for et utmerket og godt samarbeid.

 
Skjærgårdskomiteen