- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

 

Årsberetning for perioden 17.april. 2015 – 04. april 2016

Generalforsamling 2015 ble holdt i auditoriet på Grimstad Ungdomsskole, Levermyr, 17. april med 34 medlemmer tilstede.

Møtet avsluttet med kulturelt innslag ved Knut Brautaset. I en powerpointpresentasjon tok han oss med på en vandring i Storgaten slik den var på Ibsens tid. Knut har tilegnet seg imponerende kunnskaper om hus, eiendommer og personer i Grimstad på den tiden, og er en fornøyelse å høre på.

 

Valget ga følgende sammensetning av styret:

Formann:                  Ketil Aslaksen                     

Styremedlemmer:    Bodil Austenaa Johansen

                                    Anne Gurine Hegnar

Torgrim Næverdal

Aileen Fosseli

Varamedlemmer:     1. Bente Eielsen

                                    2. Otto Bugge

                                    3. Morten Sten Jacobsen

Varamedlemmene og formann i Skjærgårdskomitéen, Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.

 

På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom slik:

                           Nestformann: Torgrim Næverdal

                           Sekretær med ansvar for protokoll: Bente Eielsen

                          Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil Austenaa Johansen med hjelp                                        av Anne Gurine Hegnar.            

                          Arkiv: Ketil Aslaksen.

                          Huset i Kirkebakken: Ketil Aslaksen og Otto Bugge.

                          Boklager: Torgrim Næverdal, med hjelp av Aileen Fosseli og Bente

                          Eielsen

                          Hjemmesiden: Erik Aslaksen

                          Vardeheia og kontakt med Vardeheia Vel: Aileen Fosseli.

                          Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar og Torgrim Næverdal (flagger

                          med hjelp av Otto Bugge)

                          Kontakt med Marivold Camping: Torgrim Næverdal, Stein Reinholt   

                          Jensen og Otto Bugge.

Kontakt med Grimstad Seilforening, Gittas hus og bruk av Grooseneset: Ketil Aslaksen og Otto Bugge.

                          Marivold Feriehjem: Ketil Aslaksen, Bodil Austenaa Johansen og

                          Morten Sten Jacobsen

                                   Bokkomité: Carsten S Due, Ketil Aslaksen og aktuell forfatter.

 

Per Jarle Nørholmen representerer Byselskapet i styret for Marivoldveien, og har i perioden vært formann.      

Knut Brautaset har representert Byselskapet i Byjubileumskomitéen 2016 og Bjørn Bergshaven i styringsgruppen for Midt i byen.

Antall MEDLEMMER pr. 31. desember 2015 er 511 ordinære, 84 husstandsmedlemmer og 94 livsvarige, til sammen 730. Dvs. en reduksjon med 62 medlemmer fra i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig dødsfall og opprydding i medlemskartoteket, dvs. at medlemmer som ikke har betalt kontingent, er blitt strøket.

Det er avholdt 8 styremøter og blitt behandlet 40 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år og referatsaker.

Styret har også i denne perioden behandlet noen få forslag til reguleringsplaner/planarbeid i Grimstad kommune:

I november 2014 la MARIVOLD camping frem planer om nytt resepsjonsbygg, renovasjon- og tømmestasjon for bobiler, hundevask og tømmestasjon for campingvogner og 4 garasjer i ett bygg, til traktor og utstyr. Styret ga uttrykk for positiv holdning til prosjektet, men forutsatte at leietager måtte oppfylle endel krav. Foreløbig har vi ikke hørt mer om prosjektet.

Marivold Feriehjem, eller Postmannslaget, har bruken fortsatt som tidligere år.

Boklageret i kjelleren fungerer fortsatt svært godt.

En mer eller mindre selvbestaltet komité ble opprettet på initiativ av Per Atle Berg, Bodil Austenaa Johansen og Aileen Fosseli til oppussing av kjøkkenet og fornyelse av møbler i stuene.

Komitéen har bestått av:

Bodil A Johansen, Aileen A. Fosseli, Per Atle Berg, Eva V. Fahlsten, Trond Audun Berg, Jorun Ugland, Kjell Gundersen, Brit Gundersen, Karin A. Due, Carsten S. Due, Hans Johansen, Lasse Fosseli, Harald Nordbø, Anna Nordbø, Margaret Skorpen, Willy Dalseth, Øystein Hansen, Arnt William Olsen, Randi Holvik og John Brettschneider.
Gruppen har gjort en fantastisk innsats med oppussing og fornyelse av lokalene.

Kjøkkenet er malt, nye benkeplater i aluminium er montert og 2 nye kjøleskap er anskaffet. En stor kraftig kjøkkenvifte over komfyrene er montert.

På Gaustablikk Høyfjellshotell kunne vi gratis, hente nye møbler til peisestuen og i spisestuen har stolene fått nye setetrekk. Til vinduene ble det sydd nye gardiner som løftet rommene mange hakk.          

Siden 2008 har Bodil og Hans Johansen hvert år fortsatt med salg av vafler i påsken, og på søn- og helligdager om våren og høsten. De gjør en fantastisk innsats som ikke bare styrker Selskapets økonomi, men det er også et flott tiltak som folk tydeligvis setter veldig stor pris på.

Utleie og vaffelsalg fører fremdeles til at det ikke er vesentlige, direkte utgifter forbundet med at vi beholder Postmannslaget.  Det er derfor styrets oppfatning at vi bør beholde stedet, og når kjøkkenet nå er pusset opp, og det er kommet nye møbler i peisestuen, håper vi på mer bruk til utleie.

Festung Norwegen: På oppfordring fra Karin Glomsaker ved Kulturkontoret søkte vi om statlige midler til bevaring av krigens kulturminner på Marivold. Søknaden ble avslått, men Arendal og omegn krigshistoriske forening arbeider nå med registrering av restene av festningen på Marivold. Vi har vært behjelpelige, og formannen deltok på befaring der ute i påsken

Også i 2015 har Grimstad Round Table gjort en stor innsats med rydding av stier på Marivold. Denne gang ble det ryddet sti til 2 mg-stillinger i åsen mellom Postmannslaget og veien langs campingplassen. Stien vil bli skiltet og merket i løpet av våren. Vi retter nok en gang en hjertelig takk til Grimstad Round Table og ber primus motor, Morten Jacobsen, om å bringe den videre til foreningen.  

Grooseneset holder Grimstad seilforening og Stine Sofie sommerskole det fremdeles relativt ryddig. Tidligere medlem av Skjærgårdskomitéen, Tor Åge Svendsen, har fremdeles stort engasjement for området og rapporterer dersom forholdene ikke er tilfredsstillende, tror også han rydder litt i vegetasjonen der ute.

Som året før, var vi bare med å arrangere 2 turer i 2015. Én i samarbeid med Kystlaget Terje Vigen og bygartner Ove Bach på Indre Maløya og den andre på Marivold, den søndagen sommertiden og vaffelsalget på Postmannslaget slutter. Begge turene svært tradisjonelle.

Huset i Kirkegaten 10, fungerer fremdeles fint til møtelokale for styret og benyttes også til lager og arkiv.

I år som i fjor har Odd Johnsen sørget for utgivelse av et fyldig og interessant medlemsskrift, denne gang i et helt nytt format. Dét har aldri vært benyttet før i Byselskapets historie, meningen var å gjøre litt stas på byen til 200-årsjubiléet. Selv om, som det fremgår av regnskapet, trykningsutgiftene ble større enn tidligere, mener styret at vi bør vurdere å fortsette med formatet. Vi har også i år fått begeistrede tilbakemeldinger fra medlemmer som har funnet interessante artikler i årets hefte.

Odd Johnsen har nå sagt at han ikke lengre kan fungere som redaktør og Per Ivar Ruhaven har sagt seg villig til å overta.

Nok en gang takker vi Odd og alle medskribenter hjertelig for innsatsen.

Det har i perioden ikke vært utgitt noen bøker, men vi regner med at det i år vil bli ny bokutgivelse.

Vi synes det er grunn til å presisere at alt arbeid med utgivelse av våre skrifter utføres på dugnad, det gjelder både redaktør, forfattere og illustratører, slik det har vært i hele Selskapets historie.  

I fjor hevdet noen få grunneiere på Rønnes at Østre Bratthaue med tilliggende holme mot Slåtta tilhører deres eiendommer. Vi mener holmen ble Byselskapets etter innkjøp av siste part av Ytre Maløya i 1957. I matrikkelkartet er for øvrig navnet på holmen Østre Brattholmen.

For styret har Jan Assev gjort et svært omfattende arbeid med saken, og på hans anbefaling fremmet styret saken for Aust-Agder jordskifterett.

11. mars 2015 ble vi innkalt til jordskifteretten og for Byselskapet møtte formannen sammen med Jan Assev. For de 11 grunneierne på Rønnes, møtte bare 2 representanter, de fleste av de øvrige hadde ikke brydd seg om å svare, eller mente at Byselskapet skulle føres som eier av holmene.

Den 6. april kom avgjørelsen fra Aust-Agder jordskifterett med følgende slutning:

l. Østre Brattholmen og en liten holme syd for denne er en del av gnr. 7 bnr. 350, og er

ikke et uregistrert realsameie mellom eiendommene gnr. 2811 O, gnr. 28/32, gnr. 28134,

gnr. 28141, gnr. 28162 og gnr. 28/248.

2. Eier av gnr 28 bnr.10 og gnr. 28bnr. 34 ved Nicolay Schreuder og eier av gnr. 28

bnr. 248, Carl Christian Christensen pålegges å dekke gebyrene i saken med

kr 3870,- hver.

For Byselskapet var dette svært gledelig, og resultatet skyldes ene og alene Jan Assevs utrolige dyktige innsats med innsiktsfull graving i arkiver og kunnskapsrik behandling av dataene.

Skjærgårdskomitéen, under kyndig ledelse av Stein Reinholt Jensen, har også i år gjort en stor innsats med vedlikehold av friarealene i skjærgården.

Komitéen avgir egen årsberetning.

Regnskapet, som vi også i år har fått Per Jarle Nørholmen til å legge frem, tiltross for at han er gått ut av styret, viser et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Mange av våre livsvarige medlemmer følger oppfordringen om årlig bidrag, selv om kontingenten altså er betalt en gang for alle.

Vi vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid i året som er gått.

Styret