- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

 

Årsberetning for perioden 25.april. 2014 – 17. april 2015

Generalforsamling 2014 ble holdt i auditoriet på Grimstad Ungdomsskole, Levermyr 25. april med 45 medlemmer tilstede.

Etter møtet delte Trond Audun Berg ut bygningsvernprisen for 2014 til Guri Linn og Aanon Grimnes for restaurering av Amtedal 2 i Eide, og Knut Brautaset avsluttet med kulturelt innslag. Denne gang med et glimrende lysbildekåseri om eidsvollsmannen Even Thorsen fra Flosta.

 

Valget ga følgende sammensetning av styret:

Formann:                  Ketil Aslaksen                     

Styremedlemmer:    Per Jarle Nørholmen

                                    Anne Gurine Hegnar

Torgrim Næverdal

Bodil Austenaa Johansen

Varamedlemmer:     1. Aileen Fosseli

                                    2. Bente Eielsen

                                    3. Tove Salvesen

Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomitéen, Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.

 

På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom slik:

Nestformann med ansvar for økonomistyring: Per Jarle Nørholmen.

                   Sekretær med ansvar for protokoll: Bente Eielsen

Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil Austenaa Johansen med hjelp av Bente Eielsen

Arkiv: Ketil Aslaksen.

Huset i Kirkebakken: Per Jarle Nørholmen og Ketil Aslaksen.

Boklager: Torgrim Næverdal, med hjelp av Tove Salvesen og Aileen Fosseli

Hjemmesiden: Erik Aslaksen

Vardeheia og kontakt med Vardeheia Vel: Aileen Fosseli.

Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar og Torgrim Næverdal(flagger).

Kontakt med Marivold Camping: Per Jarle Nørholmen, Torgrim Næverdal og Stein Reinholt Jensen.

   Kontakt med Grimstad Seilforening, Gittas hus og bruk av Grooseneset: Ketil Aslaksen og Per Jarle Nørholmen

                          Marivold Feriehjem: Ketil Aslaksen og Bodil Austenaa Johansen

Bokkomité: Carsten S Due, Ketil Aslaksen og aktuell forfatter.

           

Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret for Grimstad bys museer, og styret har oppnevnt Knut Brautaset til å representere Byselskapet i Byjubileumskomitéen 2016 og Bjørn Bergshaven til styringsgruppen for Midt i byen.

 

Antall MEDLEMMER pr. 31. desember 2014 er 597 ordinære, 101 husstandsmedlemmer og 94 livsvarige, til sammen 792. Dvs. en økning med 2 medlemmer fra i fjor. Det er avholdt 9 styremøter og blitt behandlet 50 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år og referatsaker.

 

Styret har også i denne perioden behandlet noen få forslag til reguleringsplaner/planarbeid i Grimstad kommune:

Politigården. Reguleringsplan.

Detaljreguleringsplan for Fagskolen.

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2015-2027

 

Dessuten har vi mottatt og behandlet følgende nabovarsler:

Nabovarsel Mathias Dannevig.

Nabovarsel Jan Kleveland.

Nabovarsel Eilif Rasmussen

 

I november 2014 la MARIVOLD camping frem planer om nytt resepsjonsbygg, renovasjon- og tømmestasjon for bobiler, hundevask og tømmestasjon for campingvogner og 4 garasjer i ett bygg, til traktor og utstyr. Resepsjonsbygget ønskes plassert ved innkjørsel til campingplassen, der det tidligere var lekeplass. Renovasjons- og tømmeanlegg skal plasseres der hvor resepsjonen/kiosken er i dag, mens garasjebygget skal bygges ved butikken/restauranten. Styret har gitt uttrykk for positiv holdning til prosjektet, men forutsetter leietager oppfyller følgende krav:

  •  Bygningene må plasseres mer konkret i ønsket størrelse på kart, slik at helheten i området kommer tydelig frem.
  • Planlagt bom ved inn- og utkjørsel må fremstå på en måte som ivaretar hytteeiernes og almenhetens adgang til områdene med parkeringsplasser og friareal ved Osterskilen og Marivoldbukta.
  • Styret er klar på presisering om at gjeldene leieavtale må overholdes på punkt som er påtalt flere ganger. Det gjelder hovedsakelig plattinger som bygges i permanent utførelse og som ikke fjernes i perioden 15. oktober -1. april, dvs. utenfor campingperioden.
  • I 2014 er det nå kommet tre nye permanente plattinger med gjerde, én på "Golanhøyden" og to i "Beverdalen" der én er under ferdigstillelse nå? Disse må rigges ned som de øvrige ved sesongslutt, 15. oktober hvert år.
  • Når det gjelder området ved butikken og grensen mellom campingområdet og friarealet, så er det også pekt på at avgrensing mot friarealet ble fjernet i forbindelse med bygging av ny butikk/restaurant, uten å bli tilbakeført. Asfaltering foran butikken er utført helt etter påvist avgrensing.
  • Restaurantens behov for parkering i området kan ikke løses ved å ta i bruk friareal, dét kommer i konflikt med reguleringsplan. Området er dessuten utenfor leiearealet.

Korrespondansen med leietager videre, har foregått pr e-post og vært lite formålstjenlig, så vi venter fortsatt svar på flere av kulepunktene.

 

Marivold Feriehjem, eller Postmannslaget, har bruken fortsatt som tidligere år.

Boklageret i kjelleren fungerer svært godt.

Ved hjelp av en generøs gave fra Sparebanken Sør på kr 300 000,- ble det i 2014 gjennomført en omfattende opprustning av huset. Utvendig kledning, alle vinduer i hovedetasjen og verandadøren fra spisestuen ble fornyet. Skjærgårdskomitéen, styret og medlemmer for øvrig, har bidratt med flott dugnadsinnsats. Likevel ble det dyrere enn budsjettert. men styret mener tiltaket var vesentlig for å ta vare på bygget. Styret arbeider nå med å opprette en egen komité til å ta seg av vedlikeholdet av huset og utearealet. Iallfall én person har allerede gitt uttrykk for stor velvilje og entusiasme til å delta. 

Vi får årlig besøk av branntilsynet som stadig gir oss nye pålegg. Nå har vi inngått kontrakt med Nilsens Brannservice som skal utføre vedlikehold på det manuelle slokkeutstyr. Det vanskeligste pålegget å etterkomme, er å gjennomføre brannøvelser. Det virker liksom litt parodisk at styret og Skjærgårdskomitéen skal ha slike øvelser, det er jo ikke vi som overnatter der ute. For leietagerne har vi imidlertid utarbeidet branninstruks ved overnatting, og brannsikringsplan for hovedetasjen. Disse sammen med beskrivelse av huset sendes leietagere ved inngåelse av avtale.

 

Siden 2008 har Bodil og Hans Johansen hvert år fortsatt med salg av vafler i påsken, og på søn- og helligdager om våren og høsten. De gjør en fantastisk innsats som ikke bare styrker Selskapets økonomi, men det er også et flott tiltak som folk tydeligvis setter veldig stor pris på.

Utleie og vaffelsalg fører fremdeles til at det ikke er vesentlige direkte utgifter forbundet med at vi beholder Postmannslaget.  Det er derfor styrets oppfatning at vi bør beholde stedet, og når opprustningen nå er gjennomført, håper vi på mer bruk til utleie, men må nok fremdeles innse at en mer aktiv markedsføring kan være påkrevet.

 

Festung Norwegen: Vi er av Karin Glomsaker ved Kulturkontoret blitt gjort oppmerksom på at det kan søkes om statlige midler til støtte til bevaring av krigens kulturminner. Dette arbeider vi nå med. Tyskernes festningsanlegg på Marivold bør være verd å ta vare på. Vi har forsøkt å gjøre det kjent ved flere turer i området og med omvisning av skoleklasser. Dessuten har vi ryddet sti til noen av anleggene på Byselskapets eiendommer, Mg-bunker på kollen mellom Postmannslaget og Store Rosseviga og på Rossekniben. I Fred. H Meyers artikkel i ms nr 35 er det vist at det ligger rester etter 3 Mg-stillinger i terrenget bak Postmannslaget, vi må rydde og merke stier inn til disse. Og vi har altså tatt vare på messe- og administrasjonsbygget, Postmannslaget. De største og mest interessante kanonstillinger og bunkere ligger imidlertid på private eiendommer og vi må prøve å få til avtaler med grunneierne.

 

I 2013 gjorde Grimstad Round Table en formidabel ryddejobb på Barselsheia og i 2014 mente de at utsikten fra Rossekniben kunne bli betydelig bedre og rydding ble utført i fjor på ettersommeren, til stor glede for folk som besøker toppen, og det er det mange som gjør. Vi retter en hjertelig takk til Grimstad Round Table og ber primus motor, Morten Jacobsen, om å bringe den videre til foreningen.  

 

Grooseneset har Grøm Rotary laget enda en trapp i tillegg til den de bygget i fjor, denne gangen på den andre siden av fjellkammen, ned i søkket mot Groosefjorden. En fantastisk flott trapp som gjør det lett å gå ut til strendene og solplassene på utsiden. Hjertelig takk også til Grøm Rotaryklubb for fantastiske gaver.

 

Det ble dessverre ikke arrangert turer sammen med Landvik Historielag i fjor, slik vi har gjort tidligere. Derfor var vi bare med å arrangere 2 turer. En i samarbeid med Kystlaget Terje Vigen og bygartner Ove Bach på Indre Maløya og den andre på Marivold, den søndagen sommertiden og vaffelsalget på Postmannslaget slutter. Begge turene svært tradisjonelle.

 

Huset i Kirkegaten 10, fungerer fint til møtelokale for styret og benyttes også til lager og arkiv. Knut Brautaset har også i år gitt oss 3 flotte innrammede fotografier av gamle grimstadmalerier og skutebilder, og av Carsten Due har vi fått 4 grimstadmotiver tegnet av Kjell Westermark Mørch.

 

Reidar Marmøys arbeid med Grimstad Bys Historie. Emneordregistrant ble avsluttet i fjor sommer, en fantastisk innsats av en 87-åring. Registranten ble utgitt i a-4-format med stiftet innbinding, slik som medlemsskriftet. Dessuten vil den bli lagt ut på vår hjemmeside.

Reidar har siden 1991 gjort det mulig for Byselskapet å utgi 9 lokalhistoriske bøker, alt sammen på dugnad. Spesielt Grimstad på 1900-tallet, i 2 bind, er et imponerende verk.

På grunn av Reidars fantastiske innsats for Byselskapet og lokalhistorien, men også for øvrig samfunnsengasjement, foreslo vi for Fylkesmannen i Aust-Agder at Reidar burde tildeles Kongens fortjenstmedalje, og 18.september 2014 mottok han den, særdeles vel fortjent!

 

Fra Trond Audun Berg mottok vi allerede 2013 et utvalg av hans fars, tidligere redaktør i Grimstad Adressetidende Bjarne Bergs, artikler og kåserier med forespørsel om Byselskapet kunne tenke seg å gi de ut i bokform. Takket være stor innsats av Karin Due med transkribering, Arild Andresen med illustrasjoner, Trond Audun Berg med redigering og Carsten S Due som pådriver, kunne boken utgis rett før jul 2014. Ikke nok med at Bjarne hadde gitt oss mye morsom og interessant lokalhistorie, så donerte han også kr 10 000,- i støtte til Byselskapet. Da jeg leverte det ferdige produkt til Bjarne hjemme i hans stue, ga han uttrykk for glede over å kunne debutere som bokforfatter i en alder av 91 år.

Vi var glade for at han fikk oppleve utgivelsen, for det var ikke lang tid etter, så døde han. Bjarne har gjennom mange år gjort en stor innsats for Byselskapet med mange flotte artikler i medlemsskriftet. Dessuten har han representert Selskapet for Grimstad Bys Vel i styret for Grimstad Bys Museer, flere år som formann.

 

I år som i fjor har Odd Johnsen sørget for utgivelse av et fyldig og interessant medlemsskrift. Vi har også i år fått flere begeistrede tilbakemeldinger fra medlemmer som har funnet mange flotte artikler i årets hefte.

Nok en gang takker vi Odd og alle medskribenter hjertelig for innsatsen.

 

Sammen med Per Ivar Ruhaven har Odd laget et imponerende arbeid som de har gitt betegnelsen Grimstad-bibliografi fra Byselskapets medlemsskrift, det er et fint supplement til Reidars emneordregistrant. Styret har nettopp mottatt arbeidet med oppfordring om å vurdere hvordan det skal brukes, om det skal utgis eller bare legges ut på hjemmesiden. Per Ivar og Odd mener at samtlige medlemsskrift bør skannes, slik at de også kan legges ut på hjemmesiden.

 

Vi synes det er grunn til å presisere at alt arbeid med utgivelse av våre skrifter utføres på dugnad, det gjelder både forfattere og illustratører, slik det har vært i hele Selskapets historie.  

 

Noen grunneiere på Rønnes hevder at de eier Østre Bratthaue med tilliggende holme mot Slåtta. Begrunnelsen for påstanden er at de mener dette går frem av gjeldende matrikkelkart og Grimstad kommune kan ikke endre kartet dersom en av partene motsetter seg dét. Vi mener holmen ble vår etter innkjøp av siste part av Ytre Maløya i 1957. I matrikkelkartet er for øvrig navnet på holmen Østre Brattholmen.

For styret har Jan Assev gjort et svært omfattende arbeid med saken, i flere arkiver har han funnet dokumentasjon som han mener viser at Byselskapet har hjemmel til holmen og at det skyldes en feil i matrikkelkartet som gjør at dette ikke fremgår. Jan underbygger dette blant annet med opplysninger fra utskiftning på Ulenes g.nr 28 i 1863 og Matrikuleringsforretningen for Fjære i 1867. Ifølge disse dokumenter er Store Hampholmen den holmen som ligger lengst vest i Ulenes’ eie.

Han anbefaler derfor at vi bør søke hjelp i jordskifteretten og styret mener vi bør følge rådet etter først å ha holdt et møte med de aktuelle grunneierne.

 

Skjærgårdskomitéen, under kyndig ledelse av Stein Reinholt Jensen, har også i år gjort en stor innsats med vedlikehold av friarealene i skjærgården. I fjor ble mye av komitéens tid brukt til opprustningen av Postmannslaget

Komitéen avgir egen årsberetning.

 

Regnskapet som blir lagt frem etter årsberetningene, viser et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Mange av våre livsvarige medlemmer følger oppfordringen om årlig bidrag, selv om kontingenten altså er betalt en gang for alle.

 

Vi vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid i året som er gått.

 

Styret