- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Årsberetning
Referat generalforsamling

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Årsberetning for perioden 06.april. 2013 – 25. april 2014

Generalforsamling 2013 ble holdt i auditoriet på Grimstad Ungdomsskole, Levermyr 6. april med 48 medlemmer tilstede.

Etter møtet delte Olav Haugsevje ut bygningsvernprisen for 2013 til Grethe og Jan Ellingsen for restaurering av «Garen» i Westermoenveien 5 på Skiftenes, og Knut Brautaset avsluttet med kulturelt innslag. Han hadde funnet frem til dels ukjente tegninger og malerier av Henrik Ibsen og viste disse i et flott lysbildekåseri. 

Valget ga følgende sammensetning av styret:

Formann:                  Ketil Aslaksen                     

Styremedlemmer:    Per Jarle Nørholmen

                                    Anne Gurine Hegnar

Torgrim Næverdal

Bodil Austenaa Johansen

Varamedlemmer:     1. Aileen Fosseli

                                    2. Bente Eielsen

                                    3. Tove Salvesen

Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomitéen, Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.

På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom slik:

Nestformann med ansvar for økonomistyring: Per Jarle Nørholmen.

                   Sekretær med ansvar for protokoll: Bente Eielsen

Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil Austenaa Johansen med hjelp av Bente Eielsen

Arkiv: Ketil Aslaksen.

Huset i Kirkebakken: Per Jarle Nørholmen og Ketil Aslaksen.

Boklager: Torgrim Næverdal, med hjelp av Tove Salvesen og Aileen Fosseli

Hjemmesiden: Erik Aslaksen

Vardeheia og kontakt med Vardeheia Vel: Aileen Fosseli.

Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar og Torgrim Næverdal(flagger).

Kontakt med Marivold Camping: Per Jarle Nørholmen, Torgrim Næverdal og Stein Reinholt Jensen.

   Kontakt med Grimstad Seilforening, Gittas hus og bruk av Grooseneset:: Ketil Aslaksen og Per Jarle Nørholmen

                          Marivold Feriehjem: Ketil Aslaksen og Bodil Austenaa Johansen

Bokkomité: Carsten S Due, Ketil Aslaksen og aktuell forfatter.

           

Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret for Grimstad bys museer, og styret har oppnevnt Knut Brautaset til å representere Byselskapet i Byjubileumskomitéen 2016 og Bjørn Bergshaven til styringsgruppen for Midt i byen.

Antall MEDLEMMER pr. 31. desember 2013 er 592 ordinære, 102 husstandsmedlemmer og 98 livsvarige, til sammen 790. Dvs. en økning med 16 medlemmer fra i fjor. Det er avholdt 10 styremøter og blitt behandlet 56 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år og referatsaker.

Styret har også i denne perioden behandlet en del forslag til reguleringsplaner/planarbeid i Grimstad kommune:

Forslag til detaljregulering – Skjeviga – syd

Forslag til detaljreguleringsplan – Vesøygaten

Forslag til detaljplan for Bergemoen næringspark

Detaljregulering g/bnr 36/2 Fløyheia.

Regulering Sagodden småbåthavn

Forslag til område-/detaljplan for Fuhr AS – Vinkjelleren –

Fjære kirke – reguleringsplan, utvidelse av gravfelt

Oppstart av detaljert reguleringsplan for ”Toppen”.

Regulering og planprogram for Lillesandsveien 42 og 44.

Forvaltningsplan for Skiftenes naturreservat.

Detaljregulering av området” POLITIGÅRDEN”

Feviktun, oppstartsvarsel om planprogram for reguleringsplan

Reguleringsplan for Skaregrøm – Grønn Næring.

Hovedprinsipper for fortetning i Lauvstøområdet                                                                  

Sørlandets Tekniske Fagskole – omregulering

Kommunedelplan for kultur 2014-2017

Reguleringsendring for del av Grømheia

 

Dessuten har vi mottatt og behandlet følgende nabovarsler:

Nytt nabovarsel til Risholmen.

Nabovarsel Kirkegaten 11.

Samtykkeerklæring Kirkegaten 12.

Nabovarsel Kirkegaten 11.

Hasseldalen 3 bruksendring til museum

I forrige periode mottok vi fra MARIVOLD camping planer om svært omfattende utbygging av det øvre servicebygget. Med øvre servicebygg menes toalettbygget mellom kiosken og butikken. Dessuten var det ønske om at vogner med plattinger måtte kunne stå på plassen enkelte steder hele året. Planene ville bety utvidelse av sesongen til helårs drift med utleie av noe som nesten må betegnes som leiligheter. Byselskapet har i brev av 5.1.2013 og 21.10.2013.til Marivold Camping AS åpnet for en noe moderat utvidelse av servicebygget, uten leiligheter og rom til utleie ut over det volum bygget allerede har i dag. Saken har fortsatt ikke funnet noen løsning, og leietager har hverken svart på våre brev eller lagt frem planer for det styret mener kunne være en mer akseptabel utbygging.

Marivold Feriehjem, eller Postmannslaget, har bruken fortsatt som tidligere år.

Boklageret i kjelleren fungerer svært godt.

Høsten 2013 ble det sammen med Kystlaget Terje Vigen gjennomført en stor veddugnad i forbindelse med alle trærne som ble felt ved utvidelse av veien. Vi er sannsynligvis selvforsynt med ved i flere år fremover.

Ved hjelp av en generøs gave fra Sparebanken Sør på kr 300 000,- er vi nå i stand til å gjennomføre en omfattende opprustning av huset. Utvendig kledning, alle vinduer i hovedetasjen og verandadøren fra spisestuen skal fornyes, Styret mener at dette er et vesentlig tiltak for å ta vare på huset, som vi mener har en betydelig historisk verdi. På dugnad, som på en fantastisk måte blir organisert og ledet av Morten Jacobsen og Pål Reidar Svendsen, er kledningen på bakre langvegg og den ene gavlveggen nå fjernet. Pål Reidar og Morten foreslo også at inngangspartiet, som sannsynligvis ikke er originalt, burde fjernes på grunn av siging og omfattende råteskade. Styret bifalt forslaget og det er nå revet.

Som tidligere har Bodil og Hans Johansen fortsatt med salg av vafler i påsken og på søn- og helligdager om våren og høsten. De gjør en fantastisk innsats som ikke bare styrker Selskapets økonomi, men det er også et flott tiltak som folk tydeligvis setter veldig stor pris på.

Utlån og vaffelsalg fører fremdeles til at det ikke er vesentlige direkte utgifter forbundet med at vi beholder Postmannslaget.  Det er derfor styrets oppfatning at vi bør beholde stedet og når opprustningen er gjennomført, håper vi på mer bruk til utleie, men må nok fremdeles innse at en mer aktiv markedsføring kan være påkrevet.

Grooseneset har styret gitt Grimstad Seilforening tillatelse til oppføring av ny jollebu i umiddelbar nærhet av deres hus, uten at det er til hinder for almenhetens bruk av friarealet. Det ble i løpet av denne perioden undertegnet ny leieavtale som inkluderer jollebua.

Grøm Rotary har tilbudt oss å finansiere bygging av trapp i fjellskråningen opp til grillplassen i åsen ut mot Groosefjorden, fra der hvor gangbroen kommer over Groosebekken. Medlem av Skjærgårdskomitéen, Otto Bugge, har laget arbeidstegning og meldt tiltaket til kommunen. Det er tatt kontakt med Dahlske skole for å få gjennomført prosjektet og vi håper det vil bli ferdig før sommeren.

Stine Sofies Sommerskole disponerer fortsatt Gittas hus, men styret er fremdeles ikke fornøyd med hvordan avtalen om vedlikehold og rydding i området oppfylles og det er nå nødvendig å ta tak i dette.

Sammen med Landvik Historielag har vi også i denne perioden arrangert turer. På grunn av spesielle omstendigheter måtte dessverre noen av disse avlyses.

I år ønsket ikke Landvik Historielag å arrangere turer og da fant vi ut at vi måtte holde oss på Marivold og i skjærgården. De 2 turene vi skal arrangere i år blir svært tradisjonelle, den første i samarbeid med Kystlaget Terje Vigen og bygartner Ove Bach på Indre Maløya og den andre på Marivold den søndagen sommertiden er slutt. 

Huset i Kirkegaten 10, fungerer fint til møtelokale for styret og benyttes også til lager og arkiv. Det er i løpet av perioden blitt laget ny bokhylle der og Knut Brautaset har gitt oss flotte innrammede fotografier av gamle grimstadmalerier og skutebilder. 

I 2013 var Historiens kvinner og menn -  deltagelse, fellesskap og handling tema for Kulturminnedagen som ble arrangert på Kulturhusgalleriet i Grimstad Kulturhus søndag 14. september. Vår deltagelse var heller beskjeden, vi deltok i forberedelsene og Torgrim Næverdal hadde bokstand under arrangementet.

Tema for Kulturminnedagen 2014 er «Den store reise: 200 års samfunnsutvikling» med spesiell vekt på hva som har skjedd av utvikling og endring i samfunnet vårt siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Arrangementet skal foregå i perioden lørdag 13. til søndag 21. september. Det har vært vanlig at Grimstad kommune, ved kultursektoren, har tatt initiativ til å forberede og koordinere arrangementet. Foreløbig er det ikke blitt tatt noe slikt initiativ og det er derfor usikkert hva det blir til i år.

 
Også i 2013 deltok vi i Grimstad Bys Museers arrangement «Sjøfartsdagen Kast Loss» i Hasseldalen. Torgrim Næverdal hadde også her bokstand.

 Reidar Marmøy har nå avsluttet sitt arbeid med Grimstad Bys Historie. Emneregistrant og det nærmer seg nå utgivelse av denne. Tiltross for sin noe sviktende helsetilstand er det et fantastisk arbeid Reidar har gjennomført. Registranten vil bli utgitt i a-4-format med stiftet innbinding, slik som medlemsskriftet, og vi regner med at den vil foreligge i løpet av mai måned. Dessuten blir den lagt ut på vår hjemmeside.

Igjen Reidar, tusen takk for din uvurderlige innsats for Byselskapet.

Fra Trond Audun Berg har vi mottatt et utvalg av hans fars, tidligere redaktør i Grimstad Adressetidende. Bjarne Berg, artikler og kåserier. Ettersom disse dokumentene etter hvert var blitt gamle og slitt måtte de føres over i et mer moderne format på data for å kunne trykkes, naturligvis med bibehold av både form og språk. Karin Due påtok seg på dugnad å utføre dette omfattende arbeidet og resultatet ble meget imponerende.

Bokkomitéen, sammen med Trond Audun Berg, har nå funnet illustrasjoner, stort sett tegninger tidligere publisert i Adressa, av Arild Andresen til boken. Når korrektur er ferdig vil det bli tatt kontakt med trykkeriet slik at vi håper den kan gis ut i løpet av våren/sommeren.

I år som i fjor har Odd Johnsen sørget for utgivelse av et fyldig og interessant medlemsskrift. Vi har også i år fått flere begeistrede tilbakemeldinger fra medlemmer som har funnet mange flotte artikler i årets hefte.

De 2 siste årene har stoffmengden som redaktøren har mottatt vært så stor at det ikke har vært plass til alt i det nåværende format. Styret, sammen med redaktør og bokkomité, arbeider derfor med nytt format for skriftet. Dette vil kanskje øke utgiftene noe, men samtidig får vi også plass til flere annonser som stort sett dekker trykningsutgiftene.

Vi takker Odd og alle medskribenter hjertelig for innsatsen.

Vi synes det er grunn til å presisere at alt arbeid med utgivelse av våre skrifter utføres på dugnad, det gjelder både forfattere og illustratører, slik det har vært i hele Selskapets historie.  

Skjærgårdskomitéen, under kyndig ledelse av Stein Reinholt Jensen, har også i år gjort en stor innsats med vedlikehold av friarealene i skjærgården, og i 2013 fikk vi fylkeskommunalt tilskudd på kr. 10 000,- til anskaffelse av flere bord med benker til å sette ut i skjærgården, på Marivold og Grooseneset. Tiltaket skal være blitt gjennomført i løpet av våren.

Tiltross for enkelte kritiske røster til dyrehold i skjærgården, har styret besluttet å fortsette med geiter på enkelte holmer. Dyrene bidrar effektivt til å holde vegetasjonen nede. Vi har presisert overfor dyreeieren at spesielt aggressive og påtrengende dyr må holdes borte. For øvrig er det også mange brukere av skjærgården som gir uttrykk for at det er både koselig og sjarmerende med beitende dyr på holmene.

Grimstad og Grøm Rotary, Jolleklubben og Kystlaget Terje Vigen fortsetter med rydding og lyngbrenning på holmene.

Komitéen avgir egen årsberetning.

Regnskapet som blir lagt frem etter årsberetningene, viser et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Mange av våre livsvarige medlemmer følger oppfordringen om årlig bidrag, selv om kontingenten altså er betalt en gang for alle.

Vi vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid i året som er gått.

Styret