- Meny -   

Hovedside
┼rsberetning
Referat generalforsamling
Presentasjon av Knut Brautaset

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

Årsberetningfor perioden 13.april. 2012 – 05. april 2013

Generalforsamling 2012 ble holdt i Hagebruksmuseets lokaler på Berge gård 13. april med 45 medlemmer tilstede.

Valget ga følgende sammensetning av styret:

Formann:                  Ketil Aslaksen                    

Styremedlemmer:    Per Jarle Nørholmen

                                   Anne Gurine Hegnar

Torgrim Næverdal

Bodil Austenaa Johansen

Varamedlemmer:     1. Aileen Fosseli

                                   2. Bente Eielsen

                                   3. Jens Otto Dolva

Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomitéen, Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.

 

På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom slik:

Nestformann med ansvar for økonomistyring: Per Jarle Nørholmen.

                   Sekretær med ansvar for protokoll: Bente Eielsen

Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil Austenaa Johansen med hjelp av Bente Eielsen

Arkiv: Ketil Aslaksen.

Huset i Kirkebakken: Per Jarle Nørholmen og Ketil Aslaksen.

Boklager: Torgrim Næverdal, med hjelp av Jens Otto Dolva og Aileen Fosseli

Hjemmesiden: Erik Aslaksen

Vardeheia og kontakt med Vardeheia Vel: Aileen Fosseli.

Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar og Torgrim Næverdal(flagger).

Kontakt med Marivold Camping: Per Jarle Nørholmen, Torgrim Næverdal og Stein Reinholt Jensen.

   Kontakt med Grimstad Seilforening, Gittas hus og bruk av Grooseneset:: Ketil Aslaksen og Per Jarle Nørholmen

                          Marivold Feriehjem: Ketil Aslaksen og Bodil Austenaa Johansen

Bokkomité: Carsten S Due, Ketil Aslaksen og aktuell forfatter.

           

Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret for Grimstad bys museer.

 

Antall MEDLEMMER pr. 31. desember 2012 er 614 ordinære, 98 husstandsmedlemmer  og 92 livsvarige, til sammen774. Dvs. en reduksjon med 18 medlemmer fra i fjor. Noe av nedgangen skyldes nok naturlig avgang, men vi prøver også å rydde opp i medlemslisten slik at vi sletter de som ikke har betalt kontingent. Det er avholdt 10 styremøter og blitt behandlet 69 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år, og referatsaker.

 

Styret har også i denne perioden behandlet en del forslag til reguleringsplaner/planarbeid i Grimstad kommune:

Oppstart områderegulering Stølehalvøya.

Gang- og sykkelvei Sømsveien, oppstart regulering.

Detaljregulering for Fenkjæråsen

Detaljplan for Borgåsen 2

Detaljplan for Vik Park

Påbegynt planarbeid for Strandlia

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Bioddgaten 2-4

Igangsetting detaljregulering Soloddveien

Detaljregulering Biesletta

Detaljregulering Bieheia 4

Detaljregulering – Storvold/Frivold

Forslag til detaljregulering – Tønnevoldskogen.

Forslag til detaljreguleringsplan Bioddgaten 2-4.

Grønnstrukturplan 2014-2018, planprogram, Grimstad kommune

Trolldalen – detaljregulering, påbegynt planarbeid  

Sørlandets Tekniske Fagskole – omregulering

 

Dessuten har vi mottatt og behandlet følgende nabovarsler:

Nabovarsel Kirkeenga

Nabovarsel fiskebu Risholmen

Ny redskapsbod. Pynten Indre Maløya. Carsten Due.

 

I forrige periode mottok vi fra MARIVOLD camping planer om svært omfattende utbygging av det øvre servicebygget, og med spørsmål om hvilke tanker Byselskapet har om fremtidig utvikling av området. Med øvre servicebygg menes toalettbygget mellom kiosken og butikken. Dessuten var det ønske om at vogner med plattinger måtte kunne stå på plassen enkelte steder hele året. Planene betyr utvidelse av sesongen til helårs drift med utleie av noe som nesten må betegnes som leiligheter. Saken har fortsatt ikke funnet noen løsning, selv om våre kontaktpersoner også i år har hatt flere møter med ledelsen for campingplassen.  Styret mener fremdeles at det ikke kan avgjøre en så omfattende forandring i bruken av området uten at det legges frem som egen sak for generalforsamlingen.

Styrets hovedkontakt med Marivold Camping AS, Per Jarle Nørholmen, mener at samarbeidet med leietager er relativt ukomplisert  

 

Det er i løpet av vinteren satt i gang et vesentlig arbeid med utbedring og opprustning av Marivoldveien. Med dom i Aust-Agder jordskifterett ble styret i Byselskapet løst fra funksjonen som veistyre, og har siden vært representert i styret av Per Jarle Nørholmen som i veirettens avgjørelse også ble pålagt å være formann inntil første ordinære årsmøte, Veirettens avgjørelse har også betydd at Byselskapet har fått en relativt høy andel av anleggs- og driftsomkostningene. Grunnen til det er campingplassen og utgiftene blir i hovedsak belastet leietager, det er da også i overensstemmelse med leiekontrakten. Styret har vedtatt at fordelingen skal være 80 prosent på campingplassen og 20 prosent på Byselskapet.

 

 

Marivold Feriehjem, eller Postmannslaget, har bruken fortsatt som tidligere år.

I løpet av beretningsperioden er brannsikringstiltakene som vi ble pålagt, gjennomført. Det er nå installert brannvarslingssystem som er koblet direkte til brannstasjonen og med alarm i hele bygningen. Det er satt inn flere branndører, kjellernedgangen er omdannet til brann celle og det er etablert to nye rømningsveier, en i hver ende av bygningen. Ny inngangsdør er installert i kjelleren, det var en gave fra Per Jarle Nørholmen.

På dugnad er det gjort mye oppryddingsarbeid i kjelleren, noe som resulterte i at vi kunne flytte hele boklageret ut dit.

Det har også vært holdt flere veddugnader slik at vi er ganske godt selvforsynt med ved og i forbindelse med opprustningen av veien, ligger det mange trær som venter på å bli skåret opp. Det blir mange veddugnader i tiden fremover, og vi har gjort en avtale med Kystlaget Terje Vigen om at de skal hjelpe oss mot å få halvparten av veden til Skjeviga.

Den gjennomførte drenasjen av jordet foran huset ser ut til å være vellykket nå som også veien ut til Postmannslaget blir utbedret

Som tidligere har Bodil og Hans Johansen fortsatt med salg av vafler i påsken og på søn- og helligdager om våren og høsten. De gjør en fantastisk innsats som ikke bare styrker Selskapets økonomi, men det er også et flott tiltak som folk setter veldig stor pris på.

Ser vi bort fra utgiftene til brannsikringstiltak, fører fremdeles utlån og vaffelsalg til at det ikke er vesentlige direkte utgifter forbundet med at vi beholder Postmannslaget.  Det er derfor styrets oppfatning at vi bør beholde stedet og nå som brannsikringstiltakene er gjennomført, håper vi på mer bruk til utleie, en mer aktiv markedsføring er nok påkrevet.

 

Grooseneset har styret gitt Grimstad Seilforening tillatelse til oppføring av ny jollebu i umiddelbar nærhet av deres hus, uten at det er til hinder for almenhetens bruk av friarealet.

Stine Sofies Sommerskole disponerer fremdeles Gittas hus. Den bebudede rivning og gjenoppbygging av huset i løpet av 24 timer ser det foreløbig ikke ut til å bli noe av. Det er mulig avtalen må revurderes etter hvert, for slik vedlikeholdet til nå har vært, er det ikke tilfredsstillende.

 

Sammen med Landvik historielag, Kystlaget Terje Vigen og Grimstad kommune har vi også i denne perioden arrangert flere turer i innlandet og skjærgården. Det er fremdeles stor oppslutning om turene, så det ser ut til at vi er med på å fylle et behov.

 

Huset i Kirkegaten 10, fungerer fint til møtelokale for styret og benyttes også til lager og arkiv. 

 

I 2012 var MØTEPLASSER tema for Kulturminnedagen  som ble arrangert ved Fjære kirke/FMU-bygget søndag 9. september. Vår deltagelse var heller beskjeden, vi deltok i forberedelsene og Torgrim Næverdal hadde bokstand i FMU-bygget under arrangementet.

Tema for Kulturminnedagen 2013 er Historiens kvinner og menn -  deltagelse, fellesskap og handling med spesiell vekt på at vi feirer 100-års jubileum for kvinners stemmerett.
Vår felles markering i Grimstad blir lørdag 14. september med foredrag på Kulturhusgalleriet i Grimstad Kulturhus.

Tittel på foredraget: Kultur på vandring – bymoter og folkedrakter

           

Den 17. juni arrangerte Grimstad Bys Museer «Sjøfartsdagen Kast Loss» i Hasseldalen. Vi påtok oss å lage natursti med maritime oppgaver som ble laget av Knut Brautaset og Carsten Due, mens Aileen Fosseli, Bente Eielsen og Bodil Austenaa Johansen sto for gjennomføringen. Dessuten hadde Torgrim Næverdal også her bokstand.

 

På vårparten i fjor greide vi å gi ut opptrykk av Åsmund Bie Eriksens bok «Gamle Grimstad». Den ser ut til å være blitt svært godt mottatt.

 

Høsten 2011, ved utgivelsen av sin siste bok, Grimstad Skjærgård, sa Reidar Marmøy at dette kom til å bli den siste. Han har tross alt gjort det mulig for Selskapet å gi ut 8 lokalhistoriske bøker fra hans hånd, deriblant 2 omfattende bind av Grimstad bys historie på 1900-tallet. Imidlertid fikk styret i september i fjor henvendelse fra Reidar om at han gjerne ville lage en emneregistrant over lokalhistoriske temaer med utgangspunkt i skrifter utgitt av Selskapet samt Grimstad bys historie(1927). Styret bifalt naturligvis med oppriktig takk initiativet og det nærmer seg nå utgivelse av registranten. Den blir utgitt i heftet bokform og blir dessuten tilgjengelig digitalt på vår hjemmeside.

Igjen Reidar, tusen takk for din uvurderlige innsats for Byselskapet.

 

I 2011 holdt Knut Brautaset ved flere anledninger kåseri om hvordan Grimstad så ut, og livet i byen var, dengang Ibsen oppholdt seg her. Disse kåseriene dannet grunnlag for at vi høsten 2012 kunne gi ut en flott bok skrevet av Knut og rikt illustrert med bilder han hadde greid å oppspore på de utroligste steder, og mesterlig behandlet. Han ga boken navnet Ibsens Grimstad og Jarle Georg Bjørklund tegnet omslagsbildet av en litt forskremt Ibsen som stiger i land i byen. Det ser ut til at boken begynner å bli kjent i det ganske land, vi har bl.a. allerede mottatt flere henvendelser fra universitetsmiljøet i Tromsø med ønske om å få kjøpe boken. 

Tusen takk Knut for din entusiastiske innsats for både Byselskapet og Grimstad generelt.

 

I år som i fjor har Odd Johnsen sørget for utgivelse av et fyldig og interessant medlemsskrift. Vi har fått flere begeistrede tilbakemeldinger fra medlemmer som har funnet mange flotte artikler i årets hefte. Vi takker Odd og alle medskribenter hjertelig for innsatsen.

Vi synes det er grunn til å presisere at alt arbeid med utgivelse av våre skrifter utføres på dugnad, det gjelder både forfattere, og illustratører, slik det har vært i hele Selskapets historie.  

 

Skjærgårdskomitéen, under kyndig ledelse av Stein Reinholt Jensen, har også i år gjort en stor innsats med vedlikehold av friarealene i skjærgården, men det er ikke til å stikke under stol at det er vanskeligere å samle folk til dugnad enn det var tidligere. Komitéen avgir egen årsberetning.

 

Regnskapet som blir lagt frem etter årsberetningene, viser et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Mange av våre livsvarige medlemmer følger oppfordringen om årlig bidrag, selv om kontingenten altså er betalt engang for alle.

 

Vi vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid i året som er gått.

 

Styret