- Meny -   

Hovedside
Valgkomiteens innstilling
Referat generalforsamling
Årsberetning

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

ÅRSBERETNING
 

for perioden 8.april. 2011 – 13. april 2012

Generalforsamling 2011 ble holdt i Hagebruksmuseets lokaler på Berge gård. 8. april med 40 medlemmer tilstede.

Valget ga følgende sammensetning av styret:

Formann:                    Ketil Aslaksen                       

Styremedlemmer:       Per Jarle Nørholmen

                                   Anne Gurine Hegnar

Kjeld Malde

Torgrim Næverdal

Varamedlemmer:        1. Bodil Austenaa Johansen

                                   2. Reidun Moum

                                   3. Aileen Fosseli

Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomitéen, Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.

 På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom slik:

   Nestformann med ansvar for økonomistyring: Per Jarle Nørholmen.

   Sekretær med ansvar for protokoll: Reidun Moum.

Annonsetegning Medlemsskriftet: Bodil Austenaa Johansen.

Arkiv: Anne Gurine Hegnar, Reidun Moum og Ketil Aslaksen.

Huset i Kirkebakken: Per Jarle Nørholmen og Ketil Aslaksen.

Boklager: Torgrim Neverdal, med hjelp av Kjeld Malde og Aileen Fosseli

Hjemmesiden.  Erik Aslaksen

Vardeheia og kontakt med Vardeheia Vel: Aileen Fosseli.

Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar, Kjeld Malde og Torgrim Næverdal(flagger).

Kontakt med Marivold Camping: Per Jarle Nørholmen.

Kontakt med Grimstad Seilforening, Gittas hus og bruk av Grooseneset:

Ketil Aslaksen og Per Jarle Nørholmen.         

Marivold Feriehjem: Ketil Aslaksen og Bodil Austenaa Johansen

Bokkomité: Carsten S Due, Ketil Aslaksen og aktuell forfatter.           

Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret for Grimstad bys museer.

Antall ordinære MEDLEMMER pr. 31. desember 2011 er 697 og 95 livsvarige, til sammen 792. Dvs. en økning med 11 medlemmer fra i fjor. Det er avholdt 9 styremøter og blitt behandlet 53 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år, og referatsaker.

Høsten 2011 sa Mereo, som siden 2006 har ført medlemsregister og regnskap, opp avtalen med oss. Styret har inngått ny avtale med Bedøk as.

Styret har også i denne perioden behandlet en del forslag til reguleringsplaner/planarbeid i Grimstad kommune:

Skoletomten.

Forslag til områderegulering av de sjø nære arealene i Grimstad sentrum

Melding om påbegynt planarbeid ”Fjæreveien 55, Bråstad”

Reguleringsplan Groosevn. 5 /Jørgen Bangsgt. 29.

Detaljplan for del av Fuhrområdet(B2)

Campus Grimstad – Varsel om igangsetting av detaljregulering.

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tønnevoldskogen.

Reguleringsplan for Salverødsvingen.

Reguleringsendring Hasseldalveien

Detaljplan for Bjørnelia.

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Lauvstøveien 5, Grimstad

Forslag til detaljplan for Lauvstøvn. 5

I disse, som all øvrige saker, er styret opptatt av å vurdere sakene upolitisk, i tråd med Selskapets formålsparagraf og med ønske om å ta vare på byens særtrekk og likevel akseptere nødvendigheten av utvikling..

Dessuten har vi mottatt og behandlet følgende nabovarsler:

Nytt anneks og brygge Sandholmen.

Nabovarsel Jørgen Bangsgt. 4.

Nabovarsel Kirkegaten 12

Donkjølen. Kabeltrasé til strøm

Fra MARIVOLD camping har styret mottatt planer om svært omfattende utbygging av det øvre servicebygget, og med spørsmål om hvilke tanker Byselskapet har om fremtidig utvikling av området. Med øvre servicebygg menes toalettbygget mellom kiosken og butikken. Dessuten var det ønske om at vogner med plattinger måtte kunne stå på plassen enkelte steder hele året. Planene betyr utvidelse av sesongen til helårs drift med utleie av noe som nesten må betegnes som leiligheter. Styret har behandlet planen i flere møter, inntatt en svært negativ holdning til den og vil ikke gi noe svar før infrastrukturen er bedret. Nytt møte med Marivold Camping vil skje etter dom i Jordskifteretten. Dessuten mener vi at en så omfattende forandring i bruken av området må legges frem som egen sak for generalforsamlingen, dersom styret skulle gå inn for det.

Vi har i løpet av perioden registrert at det på campingplassen er blitt felt mange trær langs veien ned til Marivoldbukta. I 2010 ga vi tillatelse til følgende: «Trær som ansees farlige pga råte og elde og står på campingplassområdet, kan fjernes i samråd med Per Jarle. Dersom det er aktuelt med ny beplantning, bør det fortrinnsvis benyttes bjerk eller andre tresorter som er naturlig i sørlandsfloraen, men ikke blodbøk eller lignende.» Stor var vår forbauselse da vi så hvor mange trær som ble felt, men så viste det seg at det skyldes at det måtte legges en kabelgrøft i området. På samme område er det meningen å anlegge en gang-/sykkelsti.

Styrets kontakt med Marivold Camping AS, Per Jarle Nørholmen, mener at samarbeidet med leietager er relativt ukomplisert  

Byselskapets styre har i mange år fungert som styre for Marivoldveien. Det var en oppgave som i sin tid mer eller mindre ble pålagt oss av Grimstad kommune. Styret gjorde i 2009 kommunen oppmerksom på at vi ikke lenger kunne påta oss oppgaven og ba om at det utarbeides en annen organisasjonsplan for veilaget. Kommunen fremmet sak for Aust-Agder jordskifterett og høsten 2011 ble alle berørte parter innkalt til jordskiftesak. Endelig dom er ikke rettskraftig, men partene har fått oversendt rettsbok og forslag til slutning med mulighet til kommentarer med frist til 13. april, så saken nærmer seg avslutning. For Byselskapet innebærer det at vi får en relativt høy andel av anleggs- og driftsomkostningene, grunnen til det er campingplassen og utgiftene må i hovedsak belastes leietager, det er da også i overensstemmelse med leiekontrakten.

Marivold Feriehjem eller Postmannslaget har bruken fortsatt som tidligere år. Ved hjelp av arkitektfirma Paal Malde, som har høy brannteknisk kompetanse, har vi kommet til enighet med fagleder Eirik Evensen i Grimstad kommunes Brann- og feiertjeneste om tiltak som kan tilfredsstille kravene til brannsikring. Det er nå installert brannvarslingssystem som vil bli koblet direkte til brannstasjonen og med alarm i hele bygningen. I løpet av våren vil det bli satt inn flere branndører, kjellernedgangen omdannet til brann celle og det skal etablereres to nye rømningsveier, en i hver ende av bygningen.

Mangelfull drenasje har ført til at det lavest liggende området ved bygningen er blitt veldig sumpig, ja, nærmest som en myr. Vi har derfor i løpet av våren engasjert et firma til å drenere området.

Som tidligere har Bodil og Hans Johansen fortsatt med salg av vafler i påsken og på søn- og helligdager om våren og høsten. Tiltaket er svært populært og tilstrømmingen indikerer at det er behov for dette.

Pga av pålegg om brannsikringstiltak har vi ikke aktivt markedsført utleie av huset, vi har fortrinnsvis sagt at det kan brukes av Byselskapets medlemmer mot en rimelig godtgjørelse for strøm osv

Ser vi bort fra utgiftene til brannsikringstiltak, fører imidlertid fremdeles utlån og vaffelsalg til at det ikke er direkte utgifter forbundet med at vi beholder Postmannslaget.  Det er derfor styrets oppfatning at vi bør beholde stedet og når brannsikringstiltakene nå ser ut til å bli godkjent, håper vi på mer bruk til utleie.

Stine Sofies Sommerskole disponerer fremdeles Gittas hus og det ser ut til å fungere tilfredsstillende, selv om vi kunne ønske oss bedre vedlikehold av huset. Det arbeides imidlertid fremdeles med total renovering, som vi har godkjent, uten at huset vil miste sitt preg.

Sammen med Landvik historielag, Kystlaget Terje Vigen og Grimstad kommune har vi også i denne perioden arrangert flere turer i innlandet og skjærgården. Det er fremdeles stor oppslutning om turene, så det ser ut til at vi er med på å fylle et behov.

Etter søknad bevilget Sparebanken Sør kr 80.000,- i tilskudd til tiltak på  Binabben , Vardeheia, og i Kjellviga. Styret ønsket å bedre utsikten på Binabben og Vardeheia og å tilføre badestranden i Kjellviga ny skjellsand. Det meste av arbeidet på Vardeheia ble utført på dugnad, hovedsakelig av Aileen og Lasse Fosseli som også laget flere nye, flotte benker der oppe. På Binabben var det Torgrim Næverdal som sto for dugnaden og der måtte vi også leie inn profesjonell hjelp av Ødegården Planteskole AS. Det førte til at egenandelen ble større enn budsjettert, men på begge utsiktspunktene er tilgjengeligheten og utsikten vesentlig forbedret. I Kjellviga administrerte Anne Gurine Hegnar dugnaden og stranden er blitt svært innbydende med fin skjellsand. Buagjengen i Skjeviga bidro, under Stein Reinholt Jensens ledelse, med å sette opp ny trapp ned til stranden, også det utført på dugnad.   

Selv om det gjenstår en del mindre innvendige arbeider med huset i Kirkegaten 10, har det i hele perioden blitt brukt til styremøter og andre sammenkomster, det fungerer bra. 

Tema for Kulturminnedagen 2011, var ”Skjulte skatter - Spor i landskapet ” og ble arrangert 11. september på Marivold Feriehjem. Knut Brautaset sto for hovedinnslaget med et gjennomarbeidet, informativt foredrag om slaget på Grimstad havn i 1811 og den optiske telegrafen på Rossekniben som varslet at fiendtlig skip var på vei inn Groosefjorden.

Etter foredraget tok Ketil Aslaksen de som ville være med på tur til Rossekniben og områdene etter tyskernes festningsanlegg.

Nytt av året var at Grimstad speiderråd deltok og ønsket å markere 100-årsjubileet for speiderbevegelsen i Norge.

Årets Kulturminnedag har tema MØTEPLASSER og vil bli arrangert ved Fjære kirke/FMU-bygget søndag 9. september.

Den 11. november 2011 fylte Reidar Marmøy 85 år og det var en stor ære og glede for styret å få lov til å arrangere en mottagelse for ham på Berge Gård samtidig som vi kunne lansere hans siste bok «Grimstad skjærgård. Navn, fiskeplasser. «gode grunner» og trygge havner».

Når Reidar nå har bestemt seg for at dette blir den siste boken han skriver for Selskapet for Grimstad Bys Vel så har vi stor forståelse for det. Siden 1988 har Reidar gjort det mulig for Selskapet å gi ut 8 lokalhistoriske bøker fra hans hånd, deriblant 2 omfattende bind av Grimstad bys historie på 1900-tallet. Dessuten har han også i en periode vært redaktør for Selskapets medlemsskrift. Det er et uvurderlig arbeid han har nedlagt i disse 23 årene og vi kan bare gi uttrykk for vår mest dypfølte takknemlighet.

Og som om ikke det var nok å skrive alle bøkene, donerte likså godt Reidar kr 150.000,- til Byselskapet samtidig med lanseringen av den siste boken, fordi han var takknemlig for at det hadde gitt ham noe å fylle pensjonisttilværelsen med  

Tusen takk, Reidar, for et fantastisk samarbeid i 23 år.

Vi hadde regnet med å kunne lansere opptrykk av Åsmund Bie Eriksens bok ”Gamle Grimstad. Byen i mitt hjerte” i dag, men dessverre kom det beklagelse fra trykkeriet rett før påske om at den likevel ikke kunne bli ferdig til avtalt tid.

I år som i fjor har Odd Johnsen sørget for utgivelse av et fyldig og interessant medlemsskrift. Årets utgave ble trykket hos Tvedestrand Boktrykkeri as som vi har innledet et godt samarbeid med, også ved trykking av bøker.

I juni fikk vi forespørsel fra Grimstad Kunstforening om tillatelse til å sette opp Erik Pirolts kunstverk »Flygende utsikt» i en bukt på Store Hampholmen ved Store Hampholmsund. På tross av litt kritiske oppfatninger, kunne styret godkjenne tiltaket. Det ble presisert at området må tilbakeføres og ryddes skikkelig når installasjonen demonteres. Dette har Skjærgårdskomitéen påsett at er i orden.

Skjærgårdskomitéen, under kyndig ledelse av Stein Reinholt Jensen, har også i år gjort en stor innsats med vedlikehold av friarealene i skjærgården, men det er ikke til å stikke under stol at det er vanskeligere å samle folk til dugnad enn det var tidligere. Komitéen avgir egen årsberetning.

Regnskapet som blir lagt frem etter årsberetningene, viser et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Mange av våre livsvarige medlemmer følger oppfordringen om årlig bidrag, selv om kontingenten altså er betalt engang for alle. Det er kanskje ikke riktig å trekke frem spesielle bidragsytere, men vi føler trang til å nevne Inger Margrete Terland som hvert år har bidratt med anselige beløp, og i år med kr 10.000,-

Vi vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid i året som er gått.

Styret