- Meny -   

Hovedside
Referat generalforsamling
Årsberetning
Valgkomiteens innstilling

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

ÅRSBERETNING
 

for perioden 16.april. 2010 – 08. april 2011

Generalforsamling 2010 ble holdt i Hagebruksmuseets lokaler på Berge gård. 16. april med 43 medlemmer tilstede.

Bygningsvernprisen for 2010 ble tildelt Anita Nicolaysen og Jens Otto Dolva, eiere av Nøkternhedens sal i Løkkestredet 7. Kathrin Pabst sto for overrekkelsen

Valget ga følgende sammensetning av styret:

Formann:                    Ketil Aslaksen                       

Styremedlemmer:       Per Jarle Nørholmen

                                   Anne Gurine Hegnar

Peder Grøsle

Kjeld Malde

Varamedlemmer:        1. Bodil Austenaa Johansen

                                   2. Torgrim Næverdal

                                   3. Reidun Moum

Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomitéen, Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.

 

På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom slik:

Nestformann med ansvar for økonomistyring: Per Jarle Nørholmen

Sekretær med ansvar for protokoll: Reidun Moum

Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil A. Johansen

Arkiv, huset i Kirkebakken, boklager og hjemmeside: Peder Grøsle.

Medlemsverving: Kjeld Malde

Vardeheia: Per Jarle Nørholmen

Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar, Kjeld Malde og Torgrim Neverdal

Kontakt med Marivold camping: Per Jarle Nørholmen

Kontakt med Grimstad Seilforening, Gittas hus, bruk av Grooseneset: Per Jarle Nørholmen

Bokkomité: Carsten S Due, Ketil Aslaksen og aktuell forfatter

 

Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret for Grimstad bys museer.

 

Antall ordinære medlemmer pr. 30. mars 2011 er 679 og 102 livsvarige, til sammen 781. Dvs. en nedgang med 1 medlem fra i fjor.

Det er avholdt 6 styremøter og blitt behandlet 36 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år, og referatsaker.

 

Styret har også i denne perioden behandlet en del forslag til reguleringsplaner/planarbeid i Grimstad kommune: Kommuneplan 2010-2022, Skoletomten, igangsatt planarbeid Vik Park og Storgaten 49 og 42.

Dessuten har vi mottatt følgende nabovarsler: Ny hytte Donkjølen, ombygging Vardegaten 12, forandring i Staales Bakke 13, ny hytte og kloakkledning på Indre Maløya, kloakkledning fra Ulenes til Kjellviga, alternativt Marivold og fritidsbolig Skalleberg, Osterskilen, Marivold g/bnr 28/61

 

Det er forhold på campingplassen på Marivold som vi fremdeles kunne ønsket bedre, men stort sett må vi si oss fornøyd med tilstanden

Styrets kontakt med Marivold Camping AS, Per Jarle Nørholmen, mener at samarbeidet er relativt ukomplisert   

 

Byselskapets styre har i lengre tid fungert som styre for Marivoldveien. Det var en oppgave som i sin tid mer eller mindre ble pålagt oss av Grimstad kommune. Styret gjorde kommunen i fjor oppmerksom på at vi ikke lenger kan påta oss oppgaven og ba om at det utarbeides en annen organisasjonsplan for veilaget. Hittil har det skjedd lite, men vi har fått beskjed om at det vil bli tatt initiativ til et møte i nærmeste fremtid.    

 

Arbeidet med å rehabilitere/ruste opp Kirkegaten 10 er nå så godt som ferdig, bare mindre innvendige arbeider gjenstår. Loftsrommet er tatt i bruk til arkiv og i hovedrommet har vi allerede avholdt flere styremøter og det fungerer bra. Det er en 3-mannsgruppe med Alf Jensen, Per Jarle Nørholmen og Peder Grøsle som har stått for arbeidet, og de har alle sammen virkelig gjort en stor innsats.

 

Marivold Feriehjem eller Postmannslaget har bruken fortsatt som tidligere år. Vi har ennå ikke fått noen avklaring på hvilke brannsikringstiltak som må gjøres og vi har konsultert faglig ekspertise på høyeste nivå, uten at det har ført til noen enighet med kommunens branntekniske ledelse. Vi har imidlertid ennå ikke mottatt pålegg om at stedet må stenges

Som tidligere har Bodil og Hans Johansen fortsatt med salg av vafler i påsken og på søn- og helligdager om våren og høsten. Tiltaket er svært populært og tilstrømmingen indikerer at det er behov for dette.

Utlån og vaffelsalg fører til at det ikke er direkte utgifter forbundet med at vi beholder huset. I forrige årsberetning skrev vi at ”Når de store vedlikeholdsutgiftene påløper, blir det nok mer prekært og nødvendig å ta stilling til husets videre skjebne.” Men inntil vi kommer til en forståelse med den kommunale Brann- og feietjeneste mener styret det er vanskelig å bruke vesentlige midler til opprusting av stedet. Det er fremdeles arkitektfirma Paal Malde som hjelper oss med å komme til enighet med kommunen.

 

Avtalen med Kulturkollektivet/Skralfestval om Gittas hus er sagt opp og vi har fått en ny avtale med Stine Sofies Sommerskole. Styret har store forhåpninger til avtalen og brukerne virker svært innstilte på å vedlikeholde huset på en god måte. Når det foreløbig ikke har skjedd så veldig mye med huset, skyldes det at det arbeides med total renovering uten at huset vil miste sitt preg.

 

Sammen med Landvik historielag, Kystlaget Terje Vigen og Grimstad kommune har vi også i denne perioden arrangert flere turer i innlandet og skjærgården. Det er fremdeles stor oppslutning om turene så det ser ut til at vi er med på å fylle et behov.

Tema for Kulturminnedagen 2010, var Nytt liv i gamle minner Vi deltok i forberedelsene og gjennomføringen av arrangementet som ble avviklet på Bioforsk Landvik. Vårt bidrag var hovedsakelig salg av lokalhistorisk litteratur. Årets Kulturminnedag har tema Skjulte skatter - Spor i landskapet og arrangeres 11. september på Marivold Feriehjem.

 

Det var en stor begivenhet da vi i 2010 kunne motta 2. bind av Grimstad bys historie, Reidar Marmøys Grimstad på 1900 – tallet, 1940-1970. Pånytt har Reidar sammen med Ola Veigaard og andre hjelpere, gjort en fantastisk dugnadsinnsats for Byselskapet og byen. Styret ønsker å rette en hjertelig takk, spesielt til Reidar, men også til alle andre som bidro til at boken kunne gis ut.

 

Dermed ble Reidar arbeidsledig, men han hadde allerede begynt å legge til rette alt tilgjengelig materiale for en ny, utvidet utgave av ”Navn i Grimstad skjærgård”. Den nye utgaven vil bl.a. inneholde fullstendig oversikt over lokalitetsnavn på Hesnesøyene, opplysninger om en god del fiskeplasser, grunner som ikke er avmerket på kartene og en del fine, men lite kjente løp og turmål etc. Fisker Jan Ivar Olsen har påtatt seg å være faglig konsulent og dermed regner Reidar med at kvalitetssikringen er i de beste hender. 

Reidar er kommet langt med utarbeidelse av både tekst og kartene, som denne gang blir i farver, og styret tok opprinnelig sikte på å gi ut boken før sommeren 2011, men selv om bokkomitéen prøver så godt det lar seg gjøre, er det ennå usikkert når den blir ferdig.

Ettersom styret har besluttet å beholde rettighetene til Åsmund Bie Eriksens bok ”Gamle Grimstad. Byen i mitt hjerte”, arbeides det med en ny utgivelse av boken. Dessverre er det ikke lengre mulig å spore opp det første manuskriptet, men det er innhentet tilbud på avfotografering av den gamle boken og trykking av nytt opplag. Bokkomitéen håper den kan komme ut før jul i år.  

 

Det var stor glede da vi for en uke siden kunne lansere Erik Aalvik Evensens bok ”Fra Kanaan til Det Lovede Landet” som omhandler utvandring fra Grimstad-distriktet til USA og er en popularisert utgave av Eriks doktorarbeid.

 

I år som i fjor har Odd Johnsen sørget for utgivelse av et fyldig og interessant medlemsskrift.

 

Skjærgårdskomitéen har også i år gjort en stor innsats med vedlikehold av friarealene i skjærgården , men det er ikke til å stikke under en stol at det er vanskeligere å samle folk til dugnad enn det var tidligere. Komitéen avgir egen årsberetning.

 

Etter iherdig innsats fra Skjærgårdskomitéens formann, Stein Reinholt Jensen, kunne Elsas påle omsider komme på plass på Østre Svertingen. Forsiden til denne beretning er hentet fra begivenheten.

 

Regnskapet som blir lagt frem etter årsberetningene, viser et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Mange av våre livsvarige medlemmer følger oppfordringen om årlig bidrag, selv om kontingenten altså er betalt engang for alle.

Spesielt av året var at da elever fra Dahlske skoles avgangsklasse 1940 var samlet til fest hos Esther Jørgensen, ble det et overskudd som klassen enstemmig mente burde tilfalle Byselskapet. Formannen ble innkalt til å motta gaven, ledsaget med et hyggelig kort, hjemme hos Esther. Styret sender avgangsklassen 1940 en hjertelig takk.  

 

Styret vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid i året som er gått.

 

Styret