- Meny -   

Hovedside
Referat generalforsamling
Årsberetning
Årsber. skjærgårdskom.
Valget

        
- Kontakt -

Bli medlem / bidragsyter
Kontakt leder
Webmaster
Styret

 

Velkommen til
Selskapet for Grimstad Bys Vel

 

ÅRSBERETNING
for perioden 17. april 2009 – 16. april 2010

Generalforsamling 2009 ble avholdt i Hagebruksmuseets lokaler på Berge gård, 17. april, med 43 medlemmer tilstede.
Bygningsvernprisen for 2009 ble delt mellom Sigfrid Skalleberg for interiøret i Storgaten 14 og Einar Knutson, Lunde gård. Kathrin Pabst sto for overrekkelsen.  

Valget ga følgende sammensetning av styret:
Formann:                     Ketil Aslaksen
Styremedlemmer:         Per Jarle Nørholmen
                                   Anne Gurine Hegnar
                                   Peder Grøsle
                                   Kjeld Malde
Varamedlemmer:         1. Bodil Austenaa Johansen
                                  2. Torgrim Næverdal
                                  3. Reidun Moum
Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomiteen, Stein Reinholt Jensen, deltar på alle styremøtene.

På første styremøte fordelte styret oppgavene seg imellom slik:
       Nestformann med ansvar for økonomistyring:  Per Jarle Nørholmen .
       Sekretær med ansvar for protokoll:  Reidun Moum.
       Annonsetegning medlemsskriftet:  Bodil A. Johansen.
       Arkiv – huset i Kirkebakken, boklager og hjemmeside:  Peder Grøsle.
       Medlemsverving:  Kjeld Malde.
       Vardeheia:  Per Jarle Nørholmen.
       Kjellviga/Binabben:  Anne Gurine Hegnar, Kjeld Malde og Torgrim Næverdal.
       Kontakt med Marivold camping:  Per Jarle Nørholmen.
       Kontakt med Grimstad Seilforening - bruk av Grooseneset:  Per Jarle Nørholmen og Ketil Aslaksen
.

Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret for Grimstad bys museer.

Antall ordinære medlemmer pr. 16. april 2010 er 685, og 97 livsvarige, til sammen 782. Dvs en nedgang med 10  medlemmer fra i fjor.
Det har vært avholdt 8 styremøter og det er blitt behandlet 34 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år, og referatsaker.

Styret har også i denne perioden behandlet en del forslag til reguleringsplaner/planarbeid i Grimstad kommune: Reguleringsplan for Grøm gård, reguleringsplan for Støle, omregulering av Campusområdet, reguleringsplan for Hasseldalen og reguleringsplan for Skjeviga.

Styret ser at det er en del forhold på campingplassen på Marivold som vi kunne ønsket bedre, bl.a. er det fremdeles mye avfall bak det nederste servicebygget selv om vi gjentatte ganger har på pekt at det må fjernes. En del av det ble fjernet i fjor, men nå holder haugen på å vokse igjen. Styret har gitt tillatelse til lagring av noe materiell på et begrenset område på friarealet ved stien fra Osterkilen til Marivoldbukta. Forutsetningen for avtalen var at parkeringsområdet foran foretningsbygget skulle fysisk avgrenses fra friarealet med stokker eller lignende slik det var før nybygget kom.
For øvrig mener styrets kontakt med Marivold Camping AS, Per Jarle Nørholmen, at samarbeidet er relativt ukomplisert

Byselskapets styre har i lengre tid fungert som styre for Marivoldveien. Det var en oppgave som i sin tid mer eller mindre ble pålagt oss av Grimstad kommune. Styret har nå gjort kommunen oppmerksom på at vi ikke lenger kan påta oss oppgaven og ber om at det utarbeides en annen organisasjonsplan for veilaget. Ikke uventet tar slik arbeid tid, men vi er underrettet om at om ikke så altfor lang tid vil den bli tatt opp til politisk behandling.

Arbeidet med å rehabilitere/ruste opp Kirkegaten 10 er nå kommet ganske langt og utvendig regner vi med at det vil være ferdig malt til 17. mai. Innvendig er også arbeidene i full gang og når det blir ferdig vil huset være isolert og inneholde toalett og en liten kjøkkenkrok. Styret tenker seg at huset kan brukes til å oppbevare arkivmateriell, til styremøter og ellers lånes ut til forskjellige aktiviteter. Det er en 3-mannsgruppe med Alf Jensen, Per Jarle Nørholmen og Peder Grøsle som har stått for arbeidet og uten forkleinelse for de 2 andre synes vi Alf må fremheves for den innsatsen han har gjort. Det er også all grunn til å takke Paal Malde spesielt, han har tegnet og bygganmeldt tilbygget og ellers vært behjelpelig med tips og råd, alt på dugnad.

Marivold Feriehjem eller Postmannslaget ble også i 2009 relativt flittig brukt av medlemmer og noen skoler. Medlemmene bruker huset helst til familiesammenkomster og selskaper, mens skolene har brukt det til leirskole for skoleklasser og til uteundervisning.
Som året før startet Bodil og Hans Johansen salg av vafler i påsken og fortsatte med det på søndager utover våren. Etter en pause i sommermånedene gjenopptok de virksomheten på høsten. Tiltaket er svært populært og tilstrømmingen indikerer at det er behov for dette..
Utlån og vaffelsalg fører til at det ikke er direkte utgifter forbundet med at vi beholder huset og i fjor kunne vi også installere 2 dusjer der ute.
I forrige årsberetning skrev vi at ”Når de store vedlikeholdsutgiftene påløper, blir det nok mer prekært og nødvendig å ta stilling til husets videre skjebne.” I den situasjon er vi for så vidt nå, ettersom den kommunale Brann- og feietjeneste har registrert stedet som særskilt brannobjekt og avlagt rapport med diverse avvik og anmerkninger. Arkitektfirma Paal Malde har påtatt seg å være behjelpelig med å utarbeide forslag til løsning og har forelagt det for Brann- og feietjenesten. Forslaget innebærer ganske omfattende ombygginger og investeringer, men ble dessverre foreløpig forkastet. Paal Malde arbeider videre med saken og korresponderer med den kommunale tjenesten for å komme frem til enighet.

Avtalen med Kulturkollektivet om Gittas hus må revurderes og eventuelt utvides med flere brukere, den tidligere Skralgruppen gir uttrykk for at de ikke lengre har så stort behov for å bruke huset.

Sammen med Landvik historielag, Kystlaget Terje Vigen og Grimstad kommune har vi også i denne perioden arrangert flere turer i innlandet og skjærgården. Det er fremdeles stor oppslutning om turene så det ser ut til at vi er med på å fylle et behov.

Tema for Kulturminnedagen 2009, var ”Vann og dagliglivets kulturminner” Vi deltok i forberedelsene og gjennomføringen av arrangementet som ble avviklet på Gurebo gård. Vårt bidrag var hovedsakelig salg av lokalhistorisk litteratur og å lage en tur i området.

I forbindelse med arbeidet med 2. bind av Grimstad bys historie, Grimstad på 1900 – tallet, skriver Reidar Marmøy i rapport til styret 6. april då:
Som jeg tidligere har orientert Selskapet om, ble det grunnleggende arbeid med manuskriptet til bind 2 fullført fra min side ved utgangen av april 2008. Så fulgte et tidkrevende arbeid med kvalitetssikring, språkvask og korrektur. Jeg var klar over at arbeidet med illustrasjoner ville ta lang tid, men regnet likevel med at boka kunne uytgis før jul 2009.Det viste seg imidlertid at det ble vanskelig å skaffe tilstrekkelig bildematerial, og utgivelsen måtte derfor utsettes.

Styret er klar over hvilket enormt arbeid Reidar Marmøy, Ola Veigaard og Odd Johnsen holder på med og aksepterer at det har tatt tid å gjøre boken ferdig, men alt tyder på at den vil foreligge om kort tid, sannsynligvis i begynnelsen av mai.
Ved siden av å klargjøre bind 2 har Reidar også begynt å legge til rette alt tilgjengelig materiale for en ny utvidet utgave av
”Navn i Grimstad skjærgård”. Styret har godkjent at rammen for denne utgaven utvides og det innebærer bl.a. at den vil inneholde fullstendig oversikt over lokalitetsnavn på Hesnesøyene, opplysninger om en god del fiskeplasser, grunner som ikke er avmerket på kartene og en del fine, men lite kjente løp og turmål etc. Fisker Jan Ivar Olsen har påtatt seg å være faglig konsulent og dermed regner Reidar med at kvalitetssikringen er i de beste hender.
Også dette er naturligvis et stort arbeid som Reidar har påtatt seg og styret håper denne boken kan bli ferdig til utgivelse før sommeren 2011.

For øvrig har Trond Audun Berg henvendt seg til Byselskapet med forespørsel om vi kan bidra til utgivelse av Bjarne Bergs radiokåserier. Foreløpig har vi ikke fått full oversikt over prosjektet, men styret er positiv til ideen.

Vi har også fått henvendelse fra Erik Aalvik Evensen om å utgi hans doktorarbeid ”Fra Kanaan til det lovede land” som omhandler utvandring fra Grimstaddistriktet til USA. Dette arbeidet er kommet noe lengre, manuskriptet er ferdig og tilbud på trykking er innhentet. Foreløpig er det hverken skrevet avtale med forfatter eller trykkeri.

I år som i fjor har Odd Johnsen sørget for utgivelse av et fyldig og interessant medlemsskrift.

Også i denne perioden har styret holdt et fellesmøte med Skjærgårdskomitéen. Komiteen avgir egen årsberetning.

Regnskapet som blir lagt frem etter årsberetningene, viser et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene.

Styret vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid i året som er gått.


Styret